Program zajęć z geografii dla uczniów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Komponent III Nasza Rzeka

 

Cele ogólne:

 • Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia, przygotowanie do świadomych wyborów edukacyjnych.

 • Wprowadzenie ucznia w świat empirycznej nauki poprzez prowadzenie badań
  i pomiarów terenowych.

 • Rozwijanie zdolności analizowania, wnioskowania, twórczego rozwiązywania problemów, zachęcenie do samokształcenia.

 • Kształcenie umiejętności prowadzenia badań i pomiarów terenowych.

 • Kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji
  i materiałów.

 • Kształcenie umiejętności opracowywania zdobytych informacji, wyników badań
  i pomiarów.

 • Budzenie poczucia odpowiedzialności za podjętą i wykonywaną pracę. Rozwijanie samodzielności.

   

Cele szczegółowe:

 • Poznaje środowisko swojej najbliższej okolicy – dolina Sierpienicy,

 • Potrafi w praktyce obliczyć spadek rzeki, jej długość, określić elementy doliny rzecznej,

 • Umie czytać mapy o różnej treści,

 • Potrafi dokonać analizy informacji, sprawdzić ich wiarygodność,

 • Zna pojęcia hydrologiczne

 • Potrafi określić wpływ zmian zagospodarowania na środowisko przyrodnicze szczególnie rzek.

   

Metody pracy: 

 • Ćwiczenia terenowe, wykład, pogadanka, praca w grupie, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne, analiza SWOT

 

 

Lp.

 

Tematyka zajęć

Liczba jednostek lekcyjnych

1

Mapa, metody kartograficzne służące do prezentacji zjawisk na mapach.

 

1

2

Liniowe obiekty geograficzne – pojęcia

 

1

3

Parametry morfometryczne rzeki.

 

1

4

Analiza profilu podłużnego rzeki.

 

2

5

Analiza profilu podłużnego rzeki na przykładzie Wisły od jej źródła do ujścia

 

2

6

System hydrograficzny –podstawowe pojęcia.

 

1

7

Sierpienica - jaka to rzeka? (charakterystyka rzeki, analiza profilu podłużnego rzeki).

2

8

Ćwiczenia z mapą topograficzną powiatu płockiego i sierpeckiego: obliczanie długości rzeki, wyznaczenie dorzecza Sierpienicy , obliczenie spadku rzeki, obliczenia szerokości doliny rzecznej na podstawie mapy.

4

9

Ćwiczenia terenowe - badania głębokości rzeki w wybranych punktach, przeźroczystości wody, szerokości koryta itp.

3

10

Analiza działalności rzeźbotwórczej Sierpienicy od jej źródła do ujścia- ćwiczenia terenowe.

2

11

Analiza cyklu hydrologicznego ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyka opadów atmosferycznych.

2

12

Charakterystyka odpływu rzecznego .

 

1

13

Charakterystyka stanów wody Wisły od jej źródeł do ujścia na podstawie dostępnych źródeł ( IMGW).

1

14

Charakterystyka stanów wody Wisły od jej źródeł do ujścia na podstawie dostępnych źródeł ( IMGW)- ćwiczenia praktyczne : wykonanie wykresu przedstawiającego ustój Wisły.

2

15

Analiza źródeł przedstawiających stany wody w Sierpienicy ( odczytania poziomu wody w rzece z wykorzystaniem wodowskazu.

2

16

Ćwiczenia praktyczne : wykonanie wykresu przedstawiającego ustój wodny Sierpienicy.

1

17

Wpływ opadów atmosferycznych na poziom wody i stan czystości wody w Sierpienicy.

1

18

Źródła zanieczyszczenia wody.

 

1

19

Źródła zanieczyszczenia wody Sierpienicy – obserwacje terenowe

 

2 - 3

20

Analiza zmian zagospodarowania terenu dorzecza Sierpienicy na podstawie zdjęć lotniczych.

2

21

Ćwiczenia terenowe - analiza zmian zagospodarowania terenu dorzecza Sierpienicy – porównanie z wcześniej zdobytymi informacjami

3

22

Zalety i wady położenia Sierpca w dolinie Sierpienicy.

 

1

23

Koncepcje zagospodarowania doliny Sierpienicy

 

2

  

 

Osiągnięcia: 

Uczeń :

 • Czyta mapę o różnej treści ,

 • Posługuje się kompasem,

 • Oblicza odległość w terenie na podstawie mapy,

 • Oblicza spadek rzeki, wyznacza dorzecze,

 • Rozumie pojęcia hydrologiczne, geomorfologiczne związane z działalności a rzeźbotwórczą rzeki,

 • Zna przyczyny i skutki zanieczyszczenia wody oraz rzeki Sierpienicy

 • Potrafi selekcjonować informacje. 

 

Opracowała: Elżbieta Jóźwiak