Program zajęć z chemii dla uczniów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Komponent III Nasza Rzeka

 

Cele szczegółowe programu:

Uczeń wie:

 • jak zbudowana jest cząsteczka wody,

 • co to jest dipol,

 • co to znaczy, że woda ma budowę polarną,

 • na czym polega asocjacja,

 • jak zbudowana jest materia,

 • co to jest atom, cząsteczka,

 • jakie są założenia teorii atomistyczno – cząsteczkowej

 • na czym polega krążenie wody w przyrodzie,

 • gdzie i w jakiej postaci występuje woda w przyrodzie,

 • jakie procesy przyrodnicze zachodzą przy udziale i pod wpływem wody,

 • dlaczego działalność człowieka powoduje zanieczyszczenia wód,

 • na czym polegają procesy biologiczne i mechaniczne oczyszczania ścieków,

 • w jaki sposób można poprawić czystość wód naturalnych,

 • jaki wpływ na organizmy żywe ma zanieczyszczenie wód,

 • co to jest rozpuszczalność substancji,

 • od czego zależy rozpuszczalność substancji,

 • jak posługiwać się wykresami rozpuszczalności,

 • co to jest stężenie procentowe,

 • jaki jest wzór na stężenie procentowe roztworu

 

 

Tematy: 

 1. Budowa cząsteczkowa materii (1h).

 2. Budowa cząsteczko wody (budowa dipolowa) (1h).

 3. Właściwości wody (1h).

 4. Zanieczyszczenia wód i ich usuwanie (2h).

 5. Rozpuszczalność – wykresy i zadania (2h).

 6. Stężenie procentowe roztworu (4h):

 • obliczanie masy substancji

 • obliczanie masy roztworu

 • obliczanie stężenia procentowego po rozcieńczeniu

 • obliczanie stężenia procentowego po zatężaniu

 • obliczanie stężenia procentowego po zmieszaniu roztworów.

 

11 h – wiedza teoretyczna.

16 h - wiedza praktyczna– badanie wody z Sierpienicy i omówienie wyników oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

 

Efekty:

 • odróżnianie rodzajów roztworów,

 • wyjaśnianie konsekwencji polarnej budowy cząsteczki wody,

 • odczytywanie z wykresu ilości substancji rozpuszczonej w danej temperaturze,

 • określanie na podstawie wykresu rozpuszczalności zależności między rozpuszczalnością a temperaturą,

 • obliczanie stężenia procentowego roztworu,

 • obliczanie ilości substancji rozpuszczonej w danym roztworze,

 • obliczanie stężenia procentowego z uwzględnieniem gęstości,

 • obliczanie stężenia procentowego po zmieszaniu,

 • obliczanie stężenia procentowego roztworów powstałych przez zagęszczanie lub rozcieńczanie,

 • wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników po zbadaniu wody.

 

Grażyna Sulińska

nauczyciel chemii