Program zajęć z języka angielskiego realizowanego w ramach projektu ” Sierpeccy Badacze”


Program jest przeznaczony do realizacji w szkole podstawowej na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów klas IV - VI pragnących rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności dotyczące znajomości języka angielskiego oraz zainteresowanych kulturą , geografią i tradycją krajów anglojęzycznych. Program ten to również szansa na naukę tolerancji i otwarcia młodych ludzi na świat. Dzięki niemu uczniowie nie tylko poszerzą swoje horyzonty, ale zdobędą tę wiedzę w sposób atrakcyjny i ciekawy.
Program obejmuje materiał na 45 jednostek.

CELE EDUKACYJNE:

- poznanie zwyczajów i kultury anglosaskiej;
- poznawanie historii i geografii krajów anglojęzycznych;
- utrwalenie poznanych oraz zaznajomienie się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi,
- podniesienie poziomu kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania,
- zwiększenie zasobu słownictwa;
- przygotowanie uczniów do wykorzystania znajomości języka angielskiego w różnych sytuacjach życiowych;
- kształtowanie umiejętności korzystania ze słownika dwu- i jednojęzycznego;
- kształtowanie umiejętności wykorzystywania Internetu jako źródła informacji;


CELE WYCHOWAWCZE:

- kształtowanie w uczniach otwartości i ciekawości wobec innych kultur;
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole;
- umacnianie w uczniach motywacji do nauki języków obcych;
- kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy uczniów;
- rozwijanie uzdolnień;
- kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności;

TREŚCI NAUCZANIA:

Treści nauczania programu oparte są o treści przewidziane dla II etapu edukacyjnego. Obejmują poznawanie geografii, tradycji, historii, zwyczajów oraz instytucji krajów anglojęzycznych, a także norm zachowania w kontaktach z Brytyjczykami i Amerykanami.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

- International English – dlaczego angielski stał się językiem międzynarodowym?
- Are you English or British? What’s the difference? – podział Zjednoczonego Królestwa.
- kierunki
- The USA – a bit of geography – geografia Stanów i inne ciekawostki.
- The Big Apple – jak powstał Nowy Jork?

- Rain or shine and the British weather – czyli rozmowy o pogodzie

- porównanie prognozy pogody dla Polski i Wielkiej Brytanii

- Główne składniki pogody – słownictwo

- podział chmur –clouds chart

- mgła –how is fog formed ?
- strefy klimatyczne , przegląd stref na podstawie książki : 80 Days Around the World
- Seasons around the world -podział na pory roku

- mapa podróży bohatera książki 80 Days around the world
- weather - opis
- the weather report – słuchanie przykładowych prognoz pogody z różnych stref klimatycznych
- our weather report –opisywanie stanu faktycznego pogody
- weather reporter – pogodynka ,przygotowanie słownictwa
- Natural phenomena – różne zjawiska przyrodnicze
- kataklizmy wywołane przez zjawiska pogodowe –słownictwo

- weather safety –zasady bezpieczeństwa podczas gwałtownych zmian pogody
- weather experiments –eksperymenty pogodowe

- weather folklor –porzekadła pogodowe

- Natural phenomena – różne zjawiska przyrodnicze.
- Natural phenomena – różne zjawiska przyrodnicze.
- weather instruments
- Royal Family – poznajemy kraje wpływów brytyjskiej rodziny królewskiej
- Famous Britons - sławni mieszkańcy wysp brytyjskich
- weather jokes –żarty pogodowe
- Our trip to London - zwiedzamy stolicę Wlk. Brytanii.
- Greenwich in London – time zones – strefy czasowe.
- The Internet – uczymy się korzystać z portali edukacyjnych.
- How do Winter storms form ?
- optical illusions


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:


Formy pracy
- Praca z całym zespołem
- Praca w grupach 
- Praca w parach 
- Praca indywidualna
Metody nauczania
- Metoda komunikacyjna
- Metoda audio-wizualna 
Techniki nauczania
- Nauka przez zabawę – gry i zabawy językowe, flash cards, bingo, memory game, gry planszowe, gry ruchowe
- Nauka przez piosenkę
- Nauka przez działanie
- Praca z materiałami autentycznymi
- Projekty
- Techniki multimedialne – filmy video, programy komputerowe, Internet

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:


Uczeń:
- poszerzy swoje doświadczenia poprzez naukę języka angielskiego oraz kontakt z kulturą krajów anglojęzycznych; stanie się bardziej otwarty na świat oraz tolerancyjny wobec innych kultur
- udoskonali poprawną wymowę, umiejętność słuchania i czytania
- wzbogaci słownictwo i struktury gramatyczne
- wzbogaci wiadomości o krajach anglojęzycznych związane z pogodą