PROGRAM INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ Z PEDAGOGIEM, 

PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO, 

W RAMACH PROGRAMU UNIJNEGO

 SIERPECCY BADACZE”, 

KOMP. IV - „ CZŁOWIEK JAKO ELEMENT ŚRODOWISKA”  

 

Wstęp 

Głównym celem indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych jest rozwijanie kluczowych umiejętności prospołecznych, uczenie rozpoznawania emocji, niwelowanie i zapobieganie agresji i przemocy. Zajęcia indywidualne są doskonałą pomocą dla dzieci potrzebujących akceptacji, wsparcia, zrozumienia i wysłuchania ich problemów. Nie zawsze mogą taką pomoc uzyskać w domu rodzinnym. Zajęciami będą objęci uczniowie mający problemy emocjonalne, nie zawsze przestrzegający norm społecznych, z rodzin dysfunkcyjnych. Zamierzam uświadomić im, że to oni muszą dokonywać mądrych wyborów i wybierać prospołeczny sposób spędzania wolnego czasu. Wzmacniane będą w uczniach zachowania

i postawy społecznie pożądane, zaś niwelowane niekorzystne, zakłócające prawidłowy rozwój psychoruchowy. Uczniowie będą mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, otrzymają wsparcie emocjonalne w różnych sytuacjach.

Podczas zajęć uczniowie będą korzystać z metody TZA- ART, która jest cenną pomocą

w pracy pedagogicznej, w wychowaniu, profilaktyce i resocjalizacji. Jest to jeden z bardziej skutecznych behawioralnych programów zmiany niewłaściwych zachowań i postaw, dzięki któremu młodzież lepiej radzi sobie z trudnościami życiowymi. 

 

I. Cele ogóle indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych: 

1. Kształtowanie kluczowych umiejętności prospołecznych, takich jak znajomość swoich uczuć, radzenie sobie ze złością, uczenie stosowanie samokontroli.

2. Propagowanie pozytywnych wzorców zachowań, w tym zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych i nie podejmowania zachowań ryzykownych.

3. Poprawa jakości komunikacji ucznia z innymi.

4. Uczenie rozpoznawania emocji u siebie i u innych.

5. Wskazywanie alternatywnych do agresji sposobów rozwiązywania konfliktów.

6. Wyposażenie uczniów w umiejętności pomagające w odparciu presji grupy w sytuacji namawiania, uczenie zachowań asertywnych.

7. Podjęcie prób zmiany niekorzystnych zachowań.

8. Opanowanie warsztatu redukującego agresję i złość

 

II. Założenia programowe:

1.Program jest przeznaczony dla uczniów z problemami emocjonalnymi, w tym w zachowaniu (agresywność, przejawianie postawy biernej i uległej w środowisku szkolnym, brak zaspokojonych potrzeb emocjonalnych i materialnych w domu rodzinnym, niewydolność rodzicielska, wychowywanie się w rodzinie zastępczej, korzystanie z pomocy społecznej).
2. Terapia trwa 9 miesięcy (X 2012r – VI 2013r).

3. Od października do grudnia 2012 roku zrealizowanych zostanie 12 godzin indywidualnych zajęć, zaś od stycznia do czerwca 2013 roku – 18 godzin. Łącznie: 30 godzin.
4. Zajęcia terapeutyczne trwają 45 minut i odbywają się w gabinecie pedagoga szkolnego ( sala nar 6)
5. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, bezpośrednio po zajęciach dydaktycznych uczniów.
6. W terapii uczestniczy kolejno 6 uczniów.
7. Zajęcia prowadzone są w oparciu o publikację pt. „Program prawidłowych relacji dzieci i rodzin oraz kształtowania charakteru. Peace 4 kids” Część I. Trening Zastępowania Agresji, Rozwijanie Społecznych, Emocjonalnych i Naukowych Umiejętności.
Podczas zajęć wykorzystane będą plansze edukacyjne: Alkohol a zdrowie człowieka.

Stop narkotykom. Zdrowy styl życia – właściwe odżywianie. Mam poczucie własnej wartości. Właściwe wykorzystanie czasu wolnego. Dobre wychowanie – Zdrowe nawyki. Palenie papierosów- skutki zdrowotne. Przemoc wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto wykorzystane zostaną filmy z serii: „Lekcje przestrogi” – na temat przemocy, alkoholizmu, wagarowania i substancji psychoaktywnych. Filmy z serii „ Asertywność” będą uczyły uczestników zajęć stosowania tej postawy w życiu codziennym i nie uleganiu presji grupy w sytuacji namawiania.


III. Działania związane z  realizacją programu:

1. Zgromadzenie informacji o uczniach pochodzących z różnych źródeł: od wychowawcy,  nauczycieli, pracownika socjalnego. Dokonanie analizy opinii psychologiczno –pedagogicznych.
2. Uzyskanie zgody rodziców na udział w zajęciach dzieci i  ustalenie terminów spotkań oraz zapoznanie z nimi dzieci i rodziców,  zawarcie kontraktu pomiędzy uczniami i terapeutą.
3. Realizacja programu ćwiczeń.
4. Podsumowanie przebiegu zajęć z uczniami: przekazanie wskazówek  do dalszej pracy oraz w razie potrzeby kontynuacja zajęć.

IV. Ewaluacja programu:

Ocena skuteczności programu odbywa się na bieżąco poprzez ocenę postępów w zachowaniu ucznia lub ich brak. Ponadto na bieżąco będzie monitorowane zachowanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych, przerw, wycieczek szkolnych, a także kontrolowane na bieżąco będą wpisy

w dziennikach lekcyjnych.

V. Oczekiwane efekty:


- poprawa funkcjonowania w roli ucznia;
- wzrost kompetencji społecznych;

- nauka kluczowych umiejętności społecznych tj. znajomość swoich uczuć, radzenie sobie ze złością, stosowanie samokontroli, radzenia sobie z presją grupy i inne.

- zmniejszenie zachowań agresywnych wśród uczniów;
- opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;

- nie podejmowanie zachowań ryzykownych;

- wzrost samoświadomości w zakresie dbania o swoje zdrowie;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości.

VI. Harmonogram zajęć:
 

1. Podstawowe umiejętności społeczne – „ Słuchanie”

2. Poznanie elementów Treningu Zastępowania Agresji:

- wewnętrzne i zewnętrzne wyzwalacze;
- reduktory i monity - sygnały z ciała;
- krótko - i długookresowe konsekwencje.

Uczenie kontrolowania swojej złości.
3. Poznanie umiejętności radzenia sobie z uczuciami:

- „ Poznawanie swoich uczuć”,

- „ Wyrażanie swoich uczuć”,

- „ Radzenie sobie z czyjąś złością”.

4. Poznanie alternatywnych umiejętności wobec agresji:

- „ Stosowanie samokontroli”

- „ Reagowanie na zaczepki”

- „ Unikanie bójek”

- „Zgłaszanie skargi”

- „ Reagowanie na namawianie”

- „ Radzenie sobie z presją grupy”

- „ Przygotowanie do trudnej rozmowy”.
5. Nauka stosowania komunikatów „ JA”, zamiast - komunikatów „TY”

6.Postawa asertywna w moim życiu - nauka umiejętności pomagających w odparciu presji grupy, w sytuacji namawiania.

7. Jak mówić nie. Trudna sztuka odmawiania.
8. Edukacja charakteru: poczucie własnej godności i własnej wartości.
9.Przyczyny podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych.

Prawda i mity o używkach.
10. Mechanizm i etapy uzależnienia.

Skutki zdrowotne stosowania substancji psychoaktywnych.
11. Agresja i przemoc - prawda i mity.
12. Życie w rodzinie dysfunkcyjnej (z problemem alkoholowym).

13. Co znaczy dla mnie zdrowy styl życia?

14. Poznaję techniki relaksacyjne.

Uwagi o harmonogramie:

Spośród przedstawionych zagadnień zostaną wybrane treści adekwatne do bieżących potrzeb uczestników zajęć. Potrzeby dzieci w przedstawionej powyżej tematyce zajęć

są zróżnicowane. Niektóre zagadnienia mogą zostać rozszerzone, bądź zmienione.