Program zajęć terapii pedagogicznej z elementami zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Komponent IV Człowiek jako element środowiska 

 

1. Założenia programowe:

- program jest przeznaczony dla uczniów z problemami w nauce czytania i pisania z klas I –II gimnazjum (zdiagnozowanych lub oczekujących na diagnozę) dobranych pod kątem zaawansowania w czytaniu i pisaniu;

- terapia trwa 9 miesięcy (X 2012 – VI 2013);

- jednostka terapeutyczna trwa 45 minut;

- zajęcia odbywają się raz w tygodniu;

- w terapii uczestniczy 5 uczniów;

- bazę do ćwiczeń stanowi zeszyt Jolanty Studnickiej ORTOGRAFFITI  - Pisownia wyrazów z  „ó – u” , Pisownia wyrazów z „rz” niewymiennym, Pisownia wyrazów z „rz” po spółgłoskach, Ortograffiti – czytanie ze zrozumieniem „rz – ż, ó – u”. Przewiduję stosowanie ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej.

 

 2. Cele ogólne  : 

1.   Poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie;

2.   Eliminowanie konfliktów poprzez uczenie sztuki kompromisu i rozwijanie takich cech jak cierpliwość, wyrozumiałość;

3.   Eliminowanie napięć emocjonalnych;

4.   Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości;

5.   Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

6.   Praca nad poczuciem własnej wartości; wzmacnianie w uczniach wiary  we własne siły
i możliwości;

7.   Uświadamianie uczniom ich mocnych stron i wdrażanie do wykorzystywania ich w codziennych sytuacjach życiowych;

8.   Wdrażanie do samodzielności;

9.   Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności;

10.  Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych; wypracowywanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.

 

 3. Cele szczegółowe  terapii pedagogicznej :

 1. Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych, istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, tj. konieczności wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego;

 2. Poprawa sprawności czytania pod względem bezbłędności, szybkości, techniki i rozumienia;

 3. Usprawnienie pisania w zakresie bezbłędności;

 4. Stymulacja ogólnej sprawności intelektualnej - usuwanie niekorzystnych objawów psychicznych (zaburzenia uwagi, osłabienia poczucia własnej wartości), często wtórnie występujących na skutek niepowodzeń szkolnych;

 5. Wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi;

 6. Poznanie preferowanego stylu uczenia się i dominacji półkuli mózgowej, wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce, elementy gimnastyki umysłu;

 7. Zapoznanie z metodami efektywnego uczenia się i właściwego gospodarowania czasem.

   

 4. W swoim postępowaniu terapeutycznym uwzględniam następujące programy:

 1. psychoterapeutyczny;

 2. psychokorekcyjny;

 3. psychodydaktyczny;

 4. ogólnorozwojowy.

   

 Program psychoterapeutyczny obejmuje:

 1. rozładowywanie i wyciszanie negatywnych emocji dziecka;

 2. wyzwalanie potencjalnych możliwości i zdolności, tłumionych przez niepowodzenia szkolne;

 3. odzyskanie wiary we własne siły oraz zwiększenie motywacji do pracy;

 4. wykorzystanie zainteresowań i zdolności dziecka, co pozwoli na przeżycie sukcesu i złagodzenie napięć emocjonalnych;

 5. wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, uświadomienie, że z podobnymi kłopotami borykają się również inni;

 6. uświadomienie,   że    obecny   stan    ma  charakter  przejściowy  i   ustąpi  wraz z przezwyciężeniem trudności.

   

 Program psychokorekcyjny:

 1. usprawnienie i korektura w sferze percepcji wzrokowej;

 2. usprawnienie i korektura w sferze percepcji słuchowej;

 3. usprawnienie i korektura w sferze kinestetyczno – ruchowej.

   

 Program psychodydaktyczny:

 1. ortografia – realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego „Ortograffiti” rekomendowanego przez PTD opisanego powyżej.

   

 Program ogólnorozwojowy:

 1. rozwijanie procesów poznawczych: myślenia, uwagi, pamięci, wyobraźni;

 2. aktualizowanie i poszerzanie wiedzy ogólnej i szczegółowej.

   

 5. Działania związane z  realizacją programu:

- zgromadzenie informacji o uczniach pochodzących z różnych źródeł: od wychowawcy, polonisty, nauczycieli przedmiotowych ew. analiza opinii psychologiczno –pedagogicznej, analiza wytworów pracy uczniów, kuratora zawodowego;

- uzyskanie zgody rodziców na udział w zajęciach dzieci i  ustalenie terminów spotkań oraz zapoznanie z nimi dzieci i rodziców,  zawarcie kontraktu pomiędzy uczniami i terapeutą;

- realizacja programu ćwiczeń (pkt. 4);

- podsumowanie przebiegu zajęć z uczniami: przekazanie wskazówek  do dalszej pracy oraz w razie potrzeby kontynuacja zajęć.

 

 6. Ewaluacja

Ocena skuteczności programu odbywa się na bieżąco poprzez ocenę postępów ucznia lub ich brak, porównując ilość popełnianych błędów podczas wykonywania ćwiczeń.  Ewaluacja dokonana będzie przez:

- test kontrolny sprawdzający umiejętność poprawnej pisowni ortograficznej (oczekuje się mniejszej ilości błędów), porównanie wyników z wynikami testu przeprowadzonego na początku zajęć.

- rozmowy z nauczycielami na temat postępów uczniów we wszystkich zakresach.

 

 Oczekiwane efekty:

- usprawnienie zaburzonych funkcji;

- przyrost umiejętności ortograficznych;

- wzmocnienie motywacji do pracy własnej;

- opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;

- wzmocnienie wizerunku własnej osoby.

 

Harmonogram zajęć

1. Przeprowadzenie testu diagnozującego umiejętności ucznia w zakresie ortografii;

2. Poznanie tajników działania  umysłu;

3. Różnice indywidualne w uczeniu się. Preferowany styl uczenia;

4. Jak się uczyć?  Sporządzanie map myślowych (mapa sukcesu szkolnego, co to znaczy człowiek szczęśliwy);

5. Radzenie sobie ze stresem;

6. Strategia uczenia się, czyli jak nie denerwować się przed klasówkami, egzaminami?;

7. Pozytywne myślenie – co mi to daje? Moje mocne strony;

8. Poczucie własnej wartości;

9. Sztuka relaksu;

10. Wprowadzenie zasad pisowni wyrazów z „ó”, „ó” wymiana na o, a,  e;

Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem tekstu „Ja i mój wódz”;

11.„Ó” w rzeczownikach zakończonych na –ów, -ówka, -ówna;

Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem tekstu „Jak się pozbyć piegów”;

12. „Ó” w wyrazach do zapamiętania;

Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem „ W Żółwinie czas wolniej płynie”;

13. Wprowadzenie zasad pisowni z „u”, „u” na początku i na końcu wyrazów;

Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem tekstu „Jak ulepić uszka”;

14. „U” w zakończeniach rzeczowników i połączeniach „au, eu”;

Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem tekstu „Brutus i Euklides podnosi żaluzję”;

15. „U” w czasownikach; Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem tekstu „Obsługujemy program „Rodzice”;

16. „U” w wyrazach do zapamiętania;

Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem tekstu „Dwulicowy Kapturek”;

17. Test ze znajomości pisowni wyrazów z „ó, u”; Dyktanda z lukami;

18. Zasady pisowni z „rz”;

Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem „Marzec i marzenia”;

19. „Rz” w rzeczownikach rodzaju męskiego zakończonych na –arz, -erz, -mistrz, -mierz. Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem tekstu „Marynarz i marynarka”;

20. „Rz” w wyrazach do zapamiętania. Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem tekstu „Rzekotka Czesława”;

21. „Rz” po spółgłoskach. Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem tekstu „Andrzej i Grzegorz – przyjaciele”;

22. Wyjątki w pisowni „rz” po spółgłoskach. Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem tekstu „O pszczelarzu Mojżeszu”;

23. Test ze znajomości pisowni wyrazów z „rz”; Dyktanda z lukami.

24. Podsumowanie zajęć.

 Uwagi o harmonogramie:

Na zajęcia nr 1 – 9  (psychoedukacyjne) wystarczy przeznaczyć 1 godzinę lekcyjną, natomiast na zajęcia nr 10 – 23 (terapii pedagogicznej) należy przeznaczyć co najmniej 2 a czasami 3,4 godziny lekcyjne, zależy to od tempa pracy dzieci i ich możliwości psychofizycznych.