Koncepcja zajęć korekcyjno – sportowych tenis stołowy/koszykówka w ramach „Sierpeccy Badacze”

Program realizowany z grupą dziewcząt i chłopców z Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

 

Tenis Stołowy


Cele edukacyjne

1. Kształtowanie i doskonalenia harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów.
2. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do podwyższenia swoich umiejętności poprzez udział w zajęciach sportowych.
3. Wdrażanie do „zdrowego” współzawodnictwa.
4. Popularyzacja i upowszechnienie sportów indywidualnych i drużynowych.
5. Wykształcenie umiejętności ruchowych, przydatnych w aktywności zdrowotnej i rekreacji sportowej .
6. Inspirowanie uczniów do organizacji i udziału w imprezach rekreacyjnych i sportowych.
7. Opanowanie i przestrzeganie przez uczniów podstawowych zasad BHP w czasie zajęć sportowych.

Szczegółowa treść kształcenia

1. podniesienie poziomu ogólnej sprawności motorycznej

przygotowanie fizyczne
- wzmocnienie mm. NN i obręczy barkowej
- doskonalenie szybkości reakcji
- wydolność- fizyczna - szybkość-

przygotowanie techniczne
- doskonalenie techniki uderzeń
- doskonalenie techniki poruszania się

przygotowanie teoretyczne
- eliminowanie stresów
- rozwijanie zaufania do partnerów

przygotowanie psychiczne
- stworzenie przyjaznej atmosfery w zespole
- wyrabianie zamiłowania do wysiłku
- przezwyciężenie stresów

2. Ćwiczenia poprawiające sprawność
- przyjmowanie niskich pozycji, poruszanie się w niskich pozycjach np. krokiem odstawno dostawnym- przysiady w rozkroku „kołyska”, skoki na schodku, pól pompki

3. Ćwiczenia rozciągające: rozciąganie mięsni ud, łydek, brzucha, barków, ramion i pleców, mięsni piersiowych, zginaczy stawu biodrowego.

4. Ćwiczenia i zabawy kształtujące

- refleks np. „Powódź ”,Wyścigi numerów”
- spostrzegawczość refleks np. „ Labirynt”
- orientację np. .”Wiewiórki do dziupli”
- zręczność manualną np. ”Berek z piłkami”
- ćwiczenia rozwijające szybkość reakcji na bodźce wzrokowe: ćwiczenia z piłeczkami do tenisa, szarfami ,woreczkami itp.
- kształtowanie poprawnego poruszania się w polu gry: gry i zabawy skocznościowo-zwinnościowe ( szybkie kroki ,skoki, wypady , uderzanie dłonią podrzucanych piłeczek).

5. Pozycja wyjściowa ( prawidłowe trzymanie rakietki, ustawienie przy stole).

6. Odbicie forhendowe: po prostej, po przekątnej ,flip forhendowy ,podcięcie forhendowe ,topspin forhendowy).

7. Przebicie bekhendowe: po prostej ,po przekątnej ,półwolnej bekhendowy, topspin bekhendowy , podcięcie bekhendowe).

8. Łączenie odbić forhendowych i bekhendowych.

9. Serwis ( pozycja ,podrzut ,uderzenie ,wykończenie).
- serwis forhendowy
- bekhendowy prosty

10. Odbiór serwisu(szybka reakcja).

11. Uderzenie kończące
- zbicie piłki forhendem
- zbicie piłki bekhendem

12. Gra podwójna
- ustawienie „lewa - prawa”

13. Zasady i przepisy gry

Zadania wychowawcze

1. Wdrażanie do czynnego wypoczynku
2. Przestrzeganie zasad „ fair- play”.
3. Wdrażanie nawyków higieniczno - zdrowotnych.
4. Wdrażanie do samodyscypliny podczas wykonywania ćwiczeń.
5. Pomoc koleżeńska podczas wykonywania zadań.
6. Wdrażanie do współdziałania w grupie.
7. Samokontrola i ocena własnej aktywności na zajęciach sportowych.
8. Aktywne uczestniczenie w zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych .
9. Promocja szkoły.


Procedury osiągania celów

1.
Zasady nauczania
- aktywności
- poglądowości
- stopniowania trudności
- systematyczności
- utrwalania
- przystępności

2. Metody nauczania
- syntetyczna
- analityczna
- kompleksowa

3. Metody przekazywania wiadomości
- pokaz
- opowiadanie
- pogadanka
- dyskusja

4.Formy prowadzenia zajęć
- ścisła
- fragmentów gry
- gra uproszczona
- szkolna
- właściwa

Osiągnięcia uczniów po zrealizowaniu programu .

1.Wykazuje aktywną postawę w kształtowaniu własnej sprawności fizycznej.
2. Udoskonali swoje umiejętności techniczne i taktyczne .
3. Podniesie swoją sprawność motoryczną .
4. Będzie znał przepisy tenisa stołowego .
5. Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych .
6. Stosuje zasadę „fair- play”.

 

Koszykówka

Cele główne:

1. Spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego, poprzez umożliwienie im pogłębiania wiedzy i ukształtowania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani oraz które są dla nich dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolności organizmu.
2. Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności ruchowych z zakresu piłki koszykowej, umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej , rekreacyjnej i sportowej.
3. Wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno – koordynacyjnej.
4. Osiągnięcie poziomu wiedzy i umiejętności umożliwiających dbanie o własne zdrowie i sprawność fizyczną.

Cele szczegółowe:

1. Ukazanie walorów rekreacyjnych i zdrowotnych różnych form aktywności ruchowej.
2. Umożliwienie dokonywania samodzielnych wyborów i podejmowania odpowiedzialności za nie.
3. Wybór sportu „całego życia” przez uczniów o niskich i przeciętnych parametrach sprawności oraz rozwijanie kunsztu sportowego przez uczniów o szczególnych uzdolnieniach i predyspozycjach do uprawiania konkretnej dyscypliny.
4. Wdrożenie do współuczestnictwa w organizacji własnego procesu nauczania - uczenia się oraz do współpracy ze środowiskiem rówieśniczym i rodzinnym w upowszechnianiu zdrowego stylu ży-cia.
5. Eksponowanie osiągnięć ucznia – stwarzanie sytuacji dostarczających radości i satysfakcji z akty-wności ruchowej.

Treści kształcenia:

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych:
-> przepisy gier i zabaw sportowych,
-> zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach sportowych (indywidualnie i grupowo),
-> zasady używania przyborów i sprzętu sportowego,
-> samodyscyplina, samokontrola i asekuracja przy wykonywaniu ćwiczeń,
-> podstawowe nawyki higieniczne (czystość ubrania i ciała, troska o własne ciało, zmiana stroju po zajęciach ruchowych, hartowanie organizmu),
-> wpływ aktywności ruchowej na organizm,
-> wypoczynek czynny i bierny.

Edukacja zdrowotna:

-> pojęcie zdrowie; czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazanie tych, na które uczeń może mieć wpływ,
-> zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnienie, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia,
-> identyfikacja swoich mocnych strony, sposoby ich rozwoju oraz świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować,
-> konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
-> sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny,
-> znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami
tej samej i odmiennej płci,
-> sposób, w jaki można dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne,
-> zachowanie asertywne i jego przykłady,
-> szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnienie, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.

Działania wychowawcze:

• wdrażanie do współdziałania w grupie,
• wdrażanie do czynnego wypoczynku,
• przestrzeganie zasad „fair play”,
• poszanowanie szkolnego mienia,
• pomoc koleżeńska podczas wykonywania ćwiczeń,
• samokontrola i samoocena własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów sportowych,
• wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń,
• rozwijanie inwencji twórczej uczniów – prowadzenie przez nich fragmentów zajęć,
• zwalczanie nałogów.

Metody nauczania:

• analityczna – polega na dzieleniu danego ćwiczenia na proste czynniki i nauczaniu go osobno, a następnie łączeniu ich w jedną całość,
• syntetyczna – jest to podstawowa metoda w nauczaniu techniki i polega na nauczaniu danego elementu w całości,
• kompleksowa – czyli kombinowana z dominacją jednej z technik.Formy nauczania:

• zabawowa – ma na celu uatrakcyjnienie nauczanego nowego elementu,
• ścisła – ma na celu nauczenie, ugruntowanie i doskonalenie wykonywanego ćwiczenia, obejmuje ćwiczenia mające na celu nauczanie i doskonalenie techniki i taktyki,
• fragmentów gry – przez wprowadzenie przeciwnika stwarza warunki zbliżone do gry,
• gra uproszczona – nie egzekwujemy wszystkich przepisów,
• gra szkolna – założeniem jej jest doskonalenie wybranych elementów techniki i taktyki,
• gra właściwa – prowadzona jest według obowiązujących przepisów.Elementy techniki
 

 • Indywidualne poruszanie się zawodnika po boisku w ofensywie

 • Indywidualne poruszanie się zawodnika w defensywie

 • Chwyty i podania

 • Kozłowanie piłki

 • Obroty

 • Zwody

 • Rzuty do kosza

 • Walka o piłkę na tablicy w defensywie

 • Walka o piłkę na tablicy w ofensywie

  • Indywidualne atakowanie

 

Elementy taktyki 

a) taktyka obrony ( obrona indywidualna)

b) taktyka ataku

- atak szybki

- zasłona

- atak pozycyjny

 

Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu:

1. Uświadomi sobie potrzebę aktywności ruchowej.
2. Zrozumie i będzie stosował zasadę „fair play”.
3. Podniesie swoje umiejętności motoryczne.
4. Udoskonali swoje umiejętności techniczne i taktyczne z piłki koszykowej.
5. Będzie znał przepisy gry w piłkę koszykową.
6. Potrafi zorganizować i sędziować mecz piłki koszykowej.
7. Zrozumie i będzie stosował zasady kulturalnego kibicowania.
8. Będzie dbał o prawidłową postawę ciała.
9. Zrozumie potrzebę higienicznego i zdrowego trybu życia.