BADMINTON

Program zajęć sportowych dla uczniów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Komponent IV Człowiek jako element środowiska

 

Charakterystyka programu 

Uwzględniając założenia zawarte w treści projektu IX Rozwój wykształceni a i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych, oraz zainteresowania uczniów jak również własne kompetencje opracowałem program zawierający „minimum” wymagań do prowadzenia zajęć korekcyjno – sportowych – badminton w ramach projektu „Sierpeccy badacze”. Jest to ta część programu, która zawiera powszechnie obowiązujące wymagania w zakresie prowadzenia zajęć sportowej, odnoszące się do wiedzy, w tym wiedzy praktycznej, umiejętności optymalnego poziomu sprawności fizycznej, dyspozycji osobowościowych, zamiłowań, przekonań oraz postaw do kultury fizycznej, które zapewniają każdemu człowiekowi prawidłowe funkcjonowanie w warunkach współczesnej cywilizacji.

 

Realizacja programu opiera się przede wszystkim zajęciach na dodatkowych. Podczas zajęć w każdej jednostce lekcyjnej uwzględniane będą trzy cykle kształcenia tj.

 1. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

 2. Zajęcia z badmintona,

 3. Zajęcia edukacyjne.

 

Każdy cykl składał się będzie z tematów, zadań, celów oraz działań wychowawczych. Tematy są wzajemnie powiązane ze względu na przypisywane im wartości, tj. motoryki, wiadomości, umiejętności oraz kształtowania dyspozycji kierunkowych.

 

Program zawiera cele ogólne i szczegółowe, metody stosowane w nauczaniu badmintona, procedury osiągania celów, kształtowanie podstawowych czynności ruchowych – elementy techniki gry w badmintona:

 

 • postawy badmintonisty,

 • sposobów poruszania się po boisku,

 • serw,

 • klir forhendowy,

 • smecz,

 • skrót,

 • drajw.

 

Ponadto zaprezentowano przewidywane osiągnięcia uczniów i ewaluację. 

 

Cele ogólne i szczegółowe

 

Cele ogólne: 

 • Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród młodzieży, szczególnie badmintona.

 • Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań sportowych.

 • Przedstawienie pozytywnego wizerunku sportu i rekreacji oraz pomoc młodzieży w znalezieniu dyscypliny sportowej, którą polubią.

 • Promocja zdrowia i motywowanie do podnoszenia sprawności fizycznej i aktywności sportowo – rekreacyjnej.

 

 

Cele szczegółowe:

 • Aktywizowanie młodzieży do uczestnictwa w lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

 • Pomoc jednostce w nauczaniu umiejętności ruchowych.

 • Wytworzenie lepszej świadomości potrzeb.

 • Zrozumienie znaczenia sprawności.

 • Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.

 • Możliwość ruchowego wyżycia się.

 • Rozbudzenie zamiłowań do ruchu i zmęczenia wywołanego wysiłkiem fizycznym.

 • Dbałość o zdrowie, zadowolenie i dobre funkcjonowanie w życiu.

 • Rozwój samodzielności i uspołecznienia młodzieży.

 • Wzmacnianie odpowiedzialności i samodyscypliny.

 • Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole opartego na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu, życzliwości, pomocy i poszanowania godności ludzkiej.

 • Kształtowanie zdrowej rywalizacji.

 • Kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji.

 • Przygotowanie do udziału w różnych formach aktywności sportowo – rekreacyjnych (udział w zawodach szkolnych i pozaszkolnych).

 • Przygotowanie do pełnieni funkcji zawodnika, kibica i sędziego).

 • Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych.

 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

 

Metody i formy realizacji zadań

(stosowane w nauczaniu badmintona)

 

 

Metody przygotowania technicznego oparte są na głównej zasadzie: poznanie, opanowanie, stosowanie.

Od poznania zaczyna się nauczanie każdego elementu gry oraz jego wielorakich sposobów. Zapoznanie się z przebiegiem ruchu i jego formą przez uczącego się oraz uzyskanie zasadniczych informacji odnośnie całościowego wykonania i akcentowania najważniejszych szczegółów jest kluczową sprawą. Niezależnie od tego uczeń powinien posiadać ogólne wiadomości o celu i indywidualnej taktyce oraz znaczeniu elementu w grze, co bardzo rozszerza jego pogląd na grę. Temu celowi służy pokaz i opis słowny czynności jaka następnie będzie przedmiotem nauczania.

Metody ukierunkowane na nauczanie ruchu, doskonalenie jego jakości
i zwiększenie ilości powtórzeń to:

 

 • metoda bezpośredniej celowości ruchu - polega na celowym zestawieniu odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej z przemyślanym przebiegiem ruchu. Stosowanie metody zadaniowej poprzez ruchy proste zmierza do osiągnięcia doskonałości ruchu poprzez jego wielokrotne powtarzanie,

 • metoda zadaniowa - ścisła – dotyczy realizacji zadań ściśle określonych, których celem jest opanowanie elementarnych technik ruchu konkurencji sportowych, rozwój konkretnych sprawności motorycznych, wzmocnienia konkretnych grup mięśniowych itp.,

Drugą zasadą jest: od syntezy, poprzez analizę, do syntezy. Ta zasada rodzi potrzebę używania dwóch podstawowych metod uczenia:

 • metody syntetycznej – polega na nauczaniu od razu ruchu w formie całościowej. Dotyczy to wszystkich elementów gry. Na tej podstawie wyłania się pierwszy obraz ruchu. Prowadzący zajęcia powinien korygować błędy już od początku, ale tylko w głównych zarysach, po to każdy element gry został zautomatyzowany bez podstawowych błędów w mechanizmie ruchu.

 • metody analitycznej – zastosowana od początku, jest szczegółowym nauczaniem częściowym. Cały ruch rozbija się na opracowane
  w szczegółach składniki. Tak trwa aż do chwili zautomatyzowania działania.

 

Niezwykle ważne są metody wychowania jako środki pomocnicze w realizacji celów:

 

 • wpływu osobistego,

 • wpływu sytuacyjnego,

 • kierowania samowychowaniem,

 • wpływu społecznego.

 

Metody kontroli i oceny wyników i postępów:

 

 • próby sprawności fizycznej ogólnej,

 • próby sprawności specjalnej,

 • obserwacja walki sportowej,

 • analiza wyniku sportowego.

Formy realizacji zadań w zespołowych grach sportowych:

 

 • zabawowa,

 • ścisła,

 • fragmentów gry,

 • gry szkolne (małe gry),

 • gra właściwa.

 

Środki niezbędne do realizacji:

 

 • baza (sala gimnastyczna i jej wyposażenie, sprzęt sportowy).

 

 

Procedury osiągania celów

 

 • Podmiotowe traktowanie ucznia, zwiększenie jego odpowiedzialności za przebieg procesu kształcenia.

 • Aktywny udział wszystkich uczniów bez względu na poziom sprawności.

 • Należy wykorzystać naturalną motywację do ćwiczeń.

 • Wyzwalać i rozwijać inwencję twórczą ucznia.

 • Umiejętności uczniów trzeba planowo i systematycznie kształtować.

 • Konieczne jest dostosowywanie treści i sposobów pracy do specyficznych właściwości dziewcząt (a chłopców).

 • Twórcze metody realizacji zadań ruchowych, współdziałanie z uczniem podczas wykonywania poznanych form ruchu.

 • Wskazane jest stawianie uczniów w sytuacjach, które wymagają samodzielności w myśleniu i działaniu, zmuszają do wartościowania, dokonywania wyborów i ponoszenia konsekwencji swoich decyzji.

 • Zadania, metody i formy organizacyjne należy dostosować do faktycznych potrzeb i możliwości rozwojowych ucznia.

 • Należy pamiętać o indywidualizowaniu oddziaływań wychowawczych oraz o dostosowaniu stopnia trudności ćwiczeń oraz wielkości wysiłku fizycznego do indywidualnych możliwości każdego z uczniów.

 • Wprowadzić szeroko rozumiane nowatorstwo pedagogiczne poprzez zastosowanie oryginalnych form aktywności ruchowej, metod, środków dydaktycznych, rozwiązań organizacyjnych.

 • Każda lekcja powinna zawierać elementy doskonalące poznane umiejętności, podlegające systematycznej kontroli ze strony nauczyciela.

 • Wskazane jest prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu (w zależności od pory roku i pogody), dotyczy sprawności ogólnorozwojowej, np. przeprowadzanie rozgrzewki oraz gier i zabaw bez użęcia lotki.

 • Zachęcić uczniów do stosowania poznanych ćwiczeń w domu.

Szczegółowy plan pracy na zajęcia korekcyjno – sportowe – badminton w roku kalendarzowym 2012 

 

Cykle kształcenia

Nr

Lekcji

Temat

Zadania

Cele

Działania wychowawcze

Uwagi

I. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

1.

Postawy wyjściowe

 

 

 

Gry i zabawy oraz ćwiczenia

 

Organizacja zajęć, uczeń wie jak ważne jest zachowanie prawidłowej postawy w życiu codziennym.

Rozwijanie umiejętności organizowania bezpiecznego miejsca do ćwiczeń

 

2.

Ćwiczymy mięśnie brzucha

Gry i zabawy oraz ćwiczenia

 

Przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego

Wdrażanie uczniów do wykonywania zadań ruchowych

 

3.

Ćwiczymy mięśnie grzbietu

Gry i zabawy oraz ćwiczenia

 

Zasady zachowania bezpieczeństwa przy ćwiczeniach

Samodzielna kontrola współdziałania w grupie

 

4.

Szybkość, wytrzymałość

Gry i zabawy oraz ćwiczenia

 

Znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych

Rozwijanie umiejętności doboru ćwiczeń rozgrzewkowych

 

5.

Skoczność, siła

Skok w dal sposobem naturalnym, skok z miejsca, skok , skok dosiężny

Zasady doboru ćw. kształtujących skoczność

Rozwijanie odwagi i śmiałości

 

6.

Koordynacja ruchowa, ćwiczenia równoważne

Przewroty w przód z miejsca (ze skłonu podpartego, z rozkroku), z marszu, biegu.

Zasady doboru ćw. kształtujących zwinność

Kształtowanie pożądanej postawy wobec uczniów mniej sprawnych

 

II. Edukacja

7,8

Spotkanie z olimpijczykami

Przygotować pytania na wywiad

Zapoznanie z ruchem olimpijskim

Olimpijczyk jako .autorytet dla młodego sportowca

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

9,10

Koordynacja ruchowa oraz gibkość

 

Twister

Wpływ gibkości na ćwiczenia rozluźniające

Współdziałanie w grupie

 

11,12.

Kształtowanie koordynacji ruchowej

 

Ringo

Interpretacja przepisów gry, sędziowanie

Współdziałanie w parach

 

IV. Badminton

13.

Zapoznanie z zasadami gry w badmintona

Prezentacja prowadzącego.

Walory rekreacyjne i zdrowotne badmintona

Uświadomienie roli sportu w życiu codziennym.

 

14.

Zasady Fair Play

Gramy jak kto umie

Rozróżnienie rywalizacji a współzawodnictwa

Umiejętność przestrzegania zasady "fair play"

 

V. Gimnastyka

 

 

 

 

 

 

 

15.

Rozgrzewka

Zasady przeprowadzania rozgrzewki

Co rozgrzewki

Przewodzenie grupie

 

16.

Ćwiczenia rozluźniające

 

 

Zasady przeprowadzania rozgrzewki

 

Co rozgrzewki

Przewodzenie grupie

 

VI. Badminton

 

17,18.

Ćwiczymy szybkość

Start, refleks

Poznajemy ćwiczenia na szybkość

Samokontrola

 

19,20.

Poruszamy się po korcie

Krok dostawny, przeplatanka, wykrok - gra szkolna

Uczeń zna i rozumie zasady poruszania się po korcie

Organizowanie ćwiczeń według inwencji uczniów

 

21,22.

Postawa wyjściowa

Zasady ustawiania się na korcie w grze singlowej i w deblu –gra szkolna

Uczeń zna i rozumie zasady ustawiania się na korcie

Samokontrola

 

 

 

Szczegółowy plan pracy na zajęcia korekcyjno – sportowe – badminton w roku kalendarzowym 2013 

Cykle kształcenia

Nr

Lekcji

Temat

Zadania

Cele

Działania wychowawcze

Uwagi

VI. Badminton

 

23.

Gramy jak kto umie

Wprowadzanie poznanych elementów do gry

Przepisy dotyczące gry właściwej.

Współdziałanie w grupie

 

24.

Gramy jak kto umie

Kształtowanie sprawności specjalnej dla badmintona

Gra właściwa z zastosowaniem poznanych elementów gry

Poznawanie swoich możliwości

Samoocena

 

25,26.

Nauka zagrywki

Ćwiczenia wspomagające naukę zagrywki – krótkiej

Poznanie zagrań beckhendowych

Współpraca w parach

 

27,28.

Nauka zagrywki

Ćwiczenia wspomagające naukę zagrywki - długiej

Poznanie zagrań forehendowych

Współpraca w parach

 

VII. Gimnastyka

29,30

Gibkość

Gry i zabawy

Uzyskanie optymalnego zakresu ruchu

 

 

 

powtórzenie zasad bezpieczeństwa