Program zajęć pozalekcyjnych humanistyczno – dziennikarskich realizowanych w ramach projektu pn:

„Sierpeccy Badacze”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL 

komponentu II Nasza Pogoda w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu

 

 

CELE OGÓLNE:

 

 • uczenie logicznego myślenia,

 • rozwijanie młodych talentów,

 • poszerzanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi,

 • rozwijanie zainteresowań językiem ojczystym, literatura i kultura polską,

 • redagowanie wywiadu, notatki prasowej, prognozy pogody, reportażu,

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,

 • kształcenie umiejętności świadomego korzystania z różnych źródeł informacji,

 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

 • poznanie pracy dziennikarza,

 • bogacenie słownictwa związanego z działalnością dziennikarską,

 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji,

 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do redagowania różnych form wypowiedzi,

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi,

 • nabywanie umiejętności organizowania sobie pracy i współdziałania w grupie,

 • kształtowanie obrazu własnej osoby i samooceny,

Procedury osiągania celów: metody, formy i środki;

Specyfika zajęć pozalekcyjnych pozwala wykorzystać różne metody aktywizujące pracę ucznia. Najczęściej będę stosować:

- burzę mózgów

- metodę projektu

- pracę z tekstem

- debatę

- wykład /najrzadziej/

 

 Formy pracy:

- indywidualna podczas przygotowywania materiału do artykułów,

- praca w małych grupkach 2 – 3 osobowe,

- zbiorowa podczas przygotowywania wywiadów i inscenizacji,

 

 Środki dydaktyczne:

- słowniki i inne dostępne źródła,

- zebrany materiał badawczy przez grupę uczniów z zajęć przyrodniczych,

- zebrane informacje od dziennikarzy

  Wykaz tematów i godzin przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Temat

Liczba godzin

Treści programowe, zagadnienia

1.

Organizacja pracy na zajęciach

 

2

 • Zapoznanie uczestników z programem zajęć

 • Integracja grupy

 

2.

 

Czym jest dziennikarstwo

 

3

 • Poznanie pracy dziennikarzy

 • Stworzenie listy cech dobrego dziennikarza

 • Bogacenie słownictwa związanego z dziennikarstwem

3.

Praca z literaturą popularnonaukową

6

 • Rodzaje słowników

 • Ćwiczenia w korzystaniu z dostępnych słowników

4.

Wiadomości z zakresu gramatyki i ortografii

2

 • Przypomnienie i utrwalenie zasad ortograficznych i gramatycznych

5.

Motyw pogody w literaturze pięknej

2

 • Praca w bibliotece, wyszukiwanie utworów opisujących zjawiska pogodowe

6.

Spotkanie z dziennikarzem

2

 • Poznanie pracy dziennikarza

 • Formułowanie zasad obowiązujących w pracy dziennikarza

7.

Słowniczek młodego dziennikarza

2

 • Poznanie podstawowych pojęć związanych z dziennikarstwem

8.

Redagowanie gazetki o tematyce badawczej dotyczącej pogody

5

 • Gazetka na korytarzu, na temat prowadzonych przez uczniów obserwacji pogody

9.

Komunikacja

4

 • Poznanie warunków skutecznej komunikacji

 • Poznanie form komunikowania w mediach

 10.

Wywiady z rodzicami lub dziadkami na temat zmian pogodowych

3

 • Poznanie przeżyć i doświadczeń członków rodziny, związanych z anomaliami pogodowymi

11.Redagowanie podstawowych form wypowiedzi dziennikarskiej6

 • Poznanie cech i rodzajów poszczególnych gatunków wypowiedzi dziennikarskiej

 • Tworzenie różnych form wypowiedzi: wywiad, notatka, reportaż, wywiad

12.

Próby własnej twórczości literackiej

6

 • Tworzenie własnych wierszyków i rymowanek o tematyce pogodowej

 • Umieszczanie ich na gazetce szkolnej

13.

Praca nad inscenizacją z motywem zjawisk pogody

7

 • Przygotowanie scenariusza, strojów i scenografii o porach roku