Zajęcia przyrodniczo-matematyczne w ramach komponentu II Nasza Pogoda dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu - Grupa 2 

Cel ogólny: 

Głównym zadaniem tej części projektu jest monitoring, obserwacje połączone z przygotowaniem dokumentacji, opisy zdarzeń i zjawisk pogodowych zachodzących w przyrodzie, a atrakcyjność tych zajęć wiąże się bezpośrednio z samodzielnym eksperymentowaniem.

 

Cele szczegółowe: 

Uczestnik projektu:

- zna podstawowe składniki pogody i potrafi wyjaśnić pojęcia z nimi związane,

- rozpoznaje typy pogody,

- rozumie potrzebę przeprowadzania obserwacji meteorologicznych,

- określa położenie Sierpca i rzeki Sierpienicy,

- przyporządkowuje okolice do określonej strefy klimatycznej i charakteryzuje cechy klimatu umiarkowanego,

- rozróżnia elementy klimatu i pogody,

- korzysta z urządzeń do mierzenia składników pogody oraz posługuje się odpowiednimi jednostkami,

- korzysta z planów, map synoptycznych i ogólnogeograficznych oraz orientuje je w terenie,

- utrwala metody wyznaczania kierunków świata, wysokości i położenia geograficznego,

- identyfikuje na planie i mapie miejsca obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu szkoły,

- porównuje odległości na mapie z odległością rzeczywistą w terenie,

- rozumie znaczenie stacji meteorologicznych,

- obserwuje zjawiska pogodowe i rozróżnia typy chmur,

- rozumie znaczenie obiegu wody w przyrodzie,

- dostrzega związek pomiędzy umiejscowieniem stacji meteorologicznej a wynikami pomiaru,

- poznaje wpływ Sierpienicy na mikroklimat miasta,

- dostrzega sezonowość zmian pogodowych w klimacie umiarkowanym,

- analizuje uzyskane dane związane z poszczególnymi elementami pogody w cyklu rocznym oraz formułuje wnioski na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji,

- opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku,

- bada wpływ zanieczyszczeń powietrza na zmiany klimatyczne i zjawiska pogodowe np. kwaśne deszcze, efekt cieplarniany,

- ustala strefy porostowe i porównuje je z odczynem wody opadowej,

- oblicza amplitudy temperatury dobowej i w cyklu miesięcznym lub w poszczególnych porach roku,

- prezentuje uzyskane wyniki społeczności lokalnej,

- konstruuje wykresy z wykorzystaniem komputera,

- planuje i wykonuje postery tematyczne,

- uczestniczy w organizacji Szkolnego Święta Klimatu.

 

Działania: 

 • wyszukiwanie z różnych źródeł materiałów tematycznie związanych z pogodą i klimatem,

 • odczyt z 2 stacji meteorologicznych parametrów czynników pogody 2 razy w tygodniu(każda grupa innego dnia),

 • ustalenie stref porostowych i wykonanie odpowiedniej mapy,

 • zajęcia terenowe (położenie, wysokość bezwzględna, kierunki na widnokręgu, orientowanie planu i mapy, obserwacje pogodowe, obliczania odległości),

 • zajęcia laboratoryjne: badanie pH wody opadowej, wpływ SO2 i pyłów na rośliny, pomiar zapylenia powietrza,

 • opracowanie arkusza zbiorczego z pomiarów, analiza wyników i wyciąganie wniosków,

 • wycieczka do Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego,

 • wycieczka na Uniwersytet Mikołaja Kopernika i do Planetarium w Toruniu,

 • wycieczka w Karkonosze: badanie zmian temperatury powietrza wraz z wysokością n.p.m., porównanie wartości składników pogody na nizinach i w górach, wpływ na temperaturę wodospadów, strumieni, porównanie warunków atmosferycznych w dolinach i na szczytach, porównanie pH wody opadowej i pokrywy śnieżnej, strefy porostowe w górach.

 

Rezultaty twarde: 

 • Arkusze obserwacji pogody oraz arkusz zbiorczy pomiarów,

 • Referat z przeprowadzonych badań i analiza wykresów pomiarów,

 • Szkolne Święto Klimatu,

 • Mapa stref porostowych Sierpca

 

Tematyka zajęć: 

 1. Zapoznanie z celami i zadaniami projektu. - 1 godz.

 2. Pogoda i jej składniki. - 1 godz.

 3. Co to jest temperatura i jak ją mierzymy? - 1 godz.

 4. Skąd się bierze wiatr? - 1 godz.

 5. Otacza nas powietrze. – 1 godz.

 6. Jaką postać może mieć woda? - 1 godz.

 7. Obieg wody w przyrodzie. – 1 godz.

 8. Opady atmosferyczne i sposoby ich pomiaru. – 1 godz.

 9. Jak powstają osady atmosferyczne? - 1 godz.

 10. Stopnie zachmurzenia i rodzaje chmur. – 1 godz.

 11. Zmiany pogody w ciągu roku. – 1 godz.

 12. Pory roku – czy wszędzie takie same? - 1 godz.

 13. Co to jest klimat i jego składniki? - 1 godz.

 14. Cechy klimatu umiarkowanego. – 1 godz.

 15. Określamy położenie Sierpca na kuli ziemskiej. – 1 godz.

 16. Jak korzystać z planu i mapy? - 1 godz.

 17. Skala i plan. Zadania tekstowe. – 1 godz.

 18. Zapoznanie z klatką meteorologiczną. – 1 godz.

 19. Źródła zanieczyszczeń powietrza. – 1 godz.

 20. Skutki zanieczyszczeń powietrza. - 1 godz.

 21. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zjawiska pogodowe i zmiany klimatu. - 1 godz.

 22. Zapoznanie z mapami synoptycznymi i międzynarodową symboliką meteorologiczną. - 1 godz.

 23. Przygotowanie arkusza obserwacji pogody. - 1 godz.

 24. Działania na liczbach wymiernych. Porównywanie liczb wymiernych. - 1 godz.

 25. Obliczenia procentowe. - 1 godz.

 26. Zadania tekstowe dotyczące temperatury, objętości, prędkości i występowania wody w przyrodzie. - 1 godz.

 27. Odczytywanie danych z wykresów, tabel i diagramów. - 1 godz.

 28. Wykonywanie wykresów, tabel i diagramów. - 1 godz.

 29. Obliczanie średniej arytmetycznej. - 1 godz.

 30. Dokumentacja zachmurzenia na wykresie kołowym. - 1 godz.

 31. Wykonujemy wykresy średnich miesięcznych temperatur. - 1 godz.

 32. Konstrukcja wykresów słupkowych sumy opadów w poszczególnych miesiącach. - 1 godz.

 33. Graficzny obraz róży wiatrów w poszczególnych porach roku. - 1 godz.

 34. Analiza wyników pomiarów elementów pogody. - 1 godz.

 35. Ustalenie cech pogody Sierpca w poszczególnych porach roku. - 1 godz.

 36. Analiza uzyskanych danych związanych z poszczególnymi elementami pogody w cyklu rocznym. - 1 godz.

 37. Opracowanie arkusza zbiorczego z pomiarów. - 1 godz.

 38. Opracowanie referatu z przeprowadzonych badań. - 1 godz.

 39. Zajęcia terenowe: orientowanie planu i mapy, lokalizacja punktów identyfikacyjnych, kierunki na widnokręgu. - 2 godz.

 40. Zajęcia terenowe: opis naukowy stanowisk – położenie, wysokość bezwzględna i względna. - 2 godz.

 41. Zajęcia terenowe - ustalenie stref porostowych i naniesienie ich na mapę. – 4 godz.

 42. Zajęcia terenowe – obserwacje pogody, pomiary i odczyty urządzeń klatek meteorologicznych (2 razy w tygodniu na 2 stanowiskach w czterech porach roku) realizowane na każdym spotkaniu grupy I i II,

 43. Zajęcia laboratoryjne: pomiary zapylenia powietrza (realizowane na bieżąco).

 44. Zajęcia laboratoryjne: badanie pH wody opadowej różnymi metodami. - 1 godz.

 45. Porównanie stref porostowych z odczytem wody opadowej. - 1 godz.

 46. Szkolne Święto Klimatu-2 godz.