Program zajęć humanistyczno - dziennikarskich dla uczniów Gimnazjum Miejskiego 

im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Komponent III Nasza Rzeka 

Cele:

uczeń:

 • czyta różne teksty kultury;

 • dostrzega podobieństwa i różnice w podejściu twórców do tego samego zagadnienia, motywu;

 • odczytuje ukryte sensy poszczególnych tekstów; dokonuje ich interpretacji na poziomie dosłownym i przenośnym;

 • analizuje, porównuje, formułuje wnioski;

 • pracuje z tekstem, zabiera głos w dyskusji;

 • czyta ze zrozumieniem;

 • trafnie korzysta ze źródeł umożliwiających samokształcenie (wybiera informacje istotne); gromadzi i selekcjonuje materiał;

 • właściwie tworzy krótkie i długie formy wypowiedzi pisemnej.

   

Formy i metody pracy:

 • praca z tekstem;

 • przekład intersemiotyczny;

 • drama;

 • drzewko decyzyjne;

 • mapa mentalna;

 • tworzenie asocjogramów;

 • heureza;

 • praca w grupach;

 • rozwiązywanie problemów;

 • dyskusja;

 • „burza mózgów”  

 

Szczegółowy zakres działań: 55 godzin realizacji projektu

 

1. Być dziennikarzem.

2. Jak tytułować? – nie ma wypowiedzi dziennikarskiej bez tytułu. Gramatyka i stylistyka tytułów.

3.Wprawiamy się w tytułowaniu.

4. Jak dzielić teksty? Analizujemy artykuły prasowe.

5. Badamy akapity, podtytuły i śródtytuły w artykułach prasowych.

6./7. Tytułowanie i dzielenie tekstów – podsumowanie.

8./9 Redagowanie gazetki szkolnej z uwzględnieniem poznanej wiedzy dotyczącej tytułowania i dzielenia tekstów.

10. Ustalamy reguły obowiązujące w informacji.

11. Jak redagować informację?- analiza artykułów prasowych.

12. Gdy informacja staje się artykułem.

13. Analiza budowy artykułów informacyjnych.

14. Uczymy się pisać artykuły informacyjne – wprawki redakcyjne.

15./16. Przygotowujemy się do napisania artykułu informacyjnego dotyczącego realizacji naszego projektu.

17./18. Redagowanie gazetki szkolnej – artykuły informacyjne.

19. Gdy informacja staje się sprawozdaniem. Analizujemy i piszemy dobre sprawozdania.

20.Informacja, czyli sedno dziennikarstwa – podsumowanie.

21. Wywiad – jak pokazać rozmówcę?

22. Wywiad – analiza artykułów prasowych.

23. Nadrzędny cel wywiadu.

24. Jak rozmawiać – dziennikarz i rozmówca.

25. Przekształcanie wywiadu. 

 

Przeprowadzenie i opracowanie wywiadów z: 

26./27. pracownikiem Urzędu Miasta,

28./29. pracownikiem Miejskiej Oczyszczalni Ścieków,

30./31. pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zamieszczenie wywiadów w gazetce szkolnej.

32.Tematyka reportaży.

33./ 34.Tworzenie reportaży – ćwiczenia redakcyjne.

Tworzenie reportaży i fotoreportaży:

35./36. wycieczka do laboratorium,

37./38. pobór i analiza wody,

39./40. zajęcia sportowe.

41. Uczymy się pisania artykułu problemowego.

42.Polemika – uczymy się nie zgadzać.

43. Jak budować dyskurs?

44. Spieramy się o pisarzy i bohaterów ich książek.

45./46.Tworzenie komentarzy (komentarze jawne i ukryte, oddzielanie komentarza od informacji).

47. Publicystyka – podsumowanie.

48./49. Redagowanie gazetki – publicystyka, czyli dziennikarstwo dla tych, którzy analizują rzeczywistość.

50. Felieton – kompozycja i styl felietonów.

51. Tworzenie felietonów: artykuły krytyczne, informujące, apelujące związane z problematyką realizowanego projektu, łączenie formy literackiej z rysunkową.

52./53. Tworzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej przebiegu i realizacji projektu „Sierpeccy badacze”.

54./55. Zorganizowanie dyskusji panelowej (prezentacja obserwacji, doświadczeń, wyników pomiarów).