Program zajęć z języka angielskiego

SIERPECCY BADACZE – komponent I

 

Wstęp

Program przeznaczony jest na zajęcia, które mają na celu przybliżenie uczniom wiedzy o florze i faunie dorzecza Sierpienicy. Program ten ma na celu zbliżenie dzieciom szeregu zagadnień na temat flory i fauny, poszerzanie ich słownictwa w tej dziedzinie, które wykraczają poza ramowy program nauczania. Dzieci będą miały okazję pracować z autentycznymi materiałami, stworzyć projekty, poszerzyć wiedzę i zastosować ją w praktyce. Uczniowie będą wychodzić w teren, co ma rozbudzić ich zainteresowanie, tolerancje i otwartość wobec przyrody.
Program został opracowany z myślą o uczniach w typowych warunkach szkolnych. Wprowadza on propozycje rozwiązań metodycznych, których celem jest wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka obcego, pobudzaniu zainteresowania przyrodą.

Tematyka, dobór zadań i problemów, a także liczba godzin przeznaczona na realizację poszczególnych zagadnień może ulegać zmianom w zależności od możliwości szkoły oraz potrzeb i zainteresowań uczniów.


Cele

Cele ogólne:

 • rozwijanie w uczniach ciekawości, tolerancji i otwartości wobec przyrody (wyjścia w teren);

 • przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego;

 • rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w możliwości;

 • zapewnienie uczniom dostępu do materiałów autentycznych;

 • zapewnienie maksimum kontaktu z językiem obcym;

 • stworzenie dzieciom warunków do stosowania języka obcego w praktyce – tworzenie projektów interdyscyplinarnych;

 

Cele szczegółowe:

 • wykształcenie umiejętności kluczowych u uczniów, czyli pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł, jej analiza i wykorzystywanie nabytej wiedzy w praktyce;

 • zniwelowanie różnic w podejściu do zdobywania wiedzy w nauce języka angielskiego;

 • rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych w celu łatwiejszego i efektywniejszego zdobywania, wykorzystywania i przekazywania wiedzy;

 • wdrożenie do autoprezentacji poprzez wykorzystywanie technologii informatycznych i języka angielskiego;

 • zdobycie informacji i umiejętności z otaczającego świata i wykorzystywanie ich w życiu codziennym i na dalszych etapach kształcenia;

 • doskonalenie umiejętności językowych uczniów z zakresu:czytania, mówienia, sprawności rozumienia ze słuchu, pisania;

 • zachęcenie do poszerzania posiadanej wiedzy;

 • rozwijanie zainteresowań językiem angielskim;

 • przygotowania uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych;

 • budowanie wiary we własne możliwości;

 • motywowanie uczniów do pracy; stworzenia podstaw do dalszej nauki języka angielskiego;

 • wykształcenie częściowej samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników i materiałów źródłowych;

 • samodzielne rozwiązywanie problemów;

 • zapoznanie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat flory i fauny dorzecza Sierpienicy;

 • słownictwo związane z tymi zagadnieniami (tworzenie słowniczka pojęć);

 • zapisy zmian zachodzących w przyrodzie podczas roku kalendarzowego;

 • tworzenie projektów związanych z poruszaną tematyką.

 

Formy pracy

 • luźne wypowiedzi „burza mózgów”;

 • dyskusje;

 • projekty;

 • praca w grupie;

 • praca w parach;

 • praca indywidualna;

 • praca z Internetem;

 • tworzenie słowniczka pojęć;

 • praca w terenie;

 • portfolio ucznia – teczka z dokumentami.

   

Metody pracy

 • grupowe wykonanie projektów;

 • opisy ustne i pisemne;

 • praca indywidualna i w parach z komputerem, użycie tablicy interaktywnej;

 • wyszukiwanie informacji w Internecie;

 • praca z oryginalnymi materiałami w języku angielskim (filmy, płyty CD, książki, artykuły w gazetach, słowniki);

 • praca w terenie.

   

Środki dydaktyczne

 • dostęp do pracowni komputerowej i Internetu;

 • dostęp do oryginalnych materiałów językowych;

 • dostęp do słowników;

 • przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć.

 

Forma realizacji

Program będzie realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo (piątki, godz.13.40 – 15.15, ewentualna zmian w celu dopasowania zajęć do uczniów) w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. IV - VI. Przewiduje się, że liczba godzin przeznaczona na zajęcia wynosić będzie 53 (2012 r. – 23 godz.; 2013 r. – 30 godz.). Zajęcia odbywać się będą w pracowni językowej (sala 113) lub komputerowej ze stałym dostępem do Internetu (sala 202).

 

Osiąganie stawianych celów następuje poprzez:

 • zapoznanie uczniów z wiedzą na temat flory i fauny dorzecza Sierpienicy;

 • mobilizowanie uczniów do samodzielnych wypowiedzi ustnych i pisemnych;

 • tworzenie słowniczka pojęć związanych z tematem;

 • poznawanie przez uczniów otaczającej ich przyrody metodami aktywizującymi (wyjście w teren), uczącymi krytycznego i twórczego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji i współpracy w grupie;

 • kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą i umiejętnościami oraz kojarzenia, spostrzegania a także wnioskowania.

 

Ocenianie i kontrolowanie uczniów

Kontrola postępów uczestników zajęć koła ma na celu jedynie dostarczenie nauczycielowi informacji o przystępności i efektywności prowadzenia zajęć oraz o stopniu zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. Dlatego też będzie się ona ograniczać do obserwacji poprawności wykonania otrzymanych zadań, zaangażowania oraz poprawności wypowiedzi uczniów. Formą sprawdzenia i oceny osiągnięć uczniów będzie również możliwość przedstawienia swoich prac. Ponadto uczestnicy kółka wypełnią ankietę dotyczącą treści programowych realizowanych na kółku, poziomu nabytych umiejętności oraz sposobu prowadzenia zajęć.

 

Tematyka zajęć

 L.p.TEMAT ZAJĘĆCZAS TRWANIACELE OPERACYJNETERMIN REALIZACJI

 

Zaplanowanie działań koła. Zapisy uczniów. Przygotowanie

odpowiedniej dokumentacji

(dziennik zajęć).

Przypomnienie zasad BHP podczas wyjść w teren

1 godz.

Uczeń potrafi:

 • prezentować własne pomysły;

 • planować i wykorzystać czas wolny;

 • właściwie zachować się podczas wyjścia w teren

październik

 

Słownik

 

1 godz.

Uczeń potrafi:

 • posługiwać się słownikiem;

 • odnajdywać pojęcia;

 • posługiwać się skrótami znajdującymi się w słownikach

październik

 

Z czego zbudowane są rośliny

1 godz.

Uczeń potrafi:

 • wymienić części roślin;

 • zna podstawowe pojęcia;

 • podpisać części roślin na zdjęciach, podpisać odpowiednie nazwy roślin

listopad

 

Tworzenie słownika tematycznego

26 godz.

Uczeń potrafi:

 • podpisać pojęcia;

 • wykonać krótko opis rośliny lub zwierzęcia

 

Cały rok szkolny

 

Warsztaty językowe w plenerze.

(Zorganizowanie cyklu wycieczek w dorzecze Sierpenicy. Stworzenie okazji umożliwiających dziecku rozwijanie zainteresowań pięknem najbliższego środowiska przyrodniczego).

po 4 godz.

(razem

16 godz.)

Uczeń potrafi:

 • opisać otoczenie używając języka angielskiego;

 • nazwać rośliny;

 • powiedzieć, co mu się podoba

 • opisać formy spędzania czasu wolnego4 wyjścia w teren w różnych porach roku

(X, I, IV, VI)

 

Tworzenie plakatu po warsztatach w plenerze

Po 2 godz.

(razem 8 godz.)

Uczeń potrafi:

 • opisać, to co widział;

 • drukować wybrane prace

 • stworzyć plakat przedstawiający zmiany w przyrodzie dorzecza Sierpienicy w różnych porach roku

4 razy w roku w różnych porach roku

(XI, I, IV, VI)Korzyści wynikające z działalności szkolnego koła języka angielskiego:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim;

 • sprawniejsza komunikacja w języku angielskim;

 • zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego;

 • plakaty i plansze wykonane przez uczniów podczas zajęć;

 • słowniczek tematyczny stworzony przez uczniów;

 • rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu;

 • rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości poprzez własną aktywność twórczą;

 • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych;

 • planowanie pracy w zespole oraz indywidualnie;

 • zwracanie uwagi na jakość wykonywanej pracy;

 • stosowanie zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem.

Ewaluacja

Ewaluacja będzie odbywała się na bieżąco poprzez obserwację prowadzoną przez nauczyciela, jak również rozmowy z uczniami, uczestniczącymi w zajęciach. W trakcie zajęć stosowane będą różne ćwiczenia mające na celu bieżące monitorowanie procesu nauczania. Nauczyciel prowadzący przeprowadzi krótką ankietę ewaluacyjną na zakończenie roku szkolnego.