Program zajęć indywidualnych z psychologiem dla uczniów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Komponent IV Człowiek jako element środowiska

 

Czas realizacji programu: październik 2012 - czerwiec 2013 r.

Planowy czas spotkań terapeutycznych: zajęcia będą odbywać się w każdym tygodniu nauki szkolnej i trwać jednorazowo 45 minut.

Łącznie przeprowadzonych zostanie 90 spotkań indywidualnych z uczniami.

Na cały cykl spotkań terapeutycznych składają się trzy etapy.

Pierwszy służy poznaniu uczestnika projektu oraz zbudowania atmosfery zaufania opartej na jasnych zasadach, określeniu celów oraz norm wspólnego postępowania.

Drugi (zasadniczy) polega na realizacji zaplanowanych celów terapeutycznych oraz edukacyjnych stanowiących istotę programu. Na etap ten składają się trzy bloki tematyczne:

 • wspomaganie rozwoju samokontroli (około 5 godzin)

 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego (około 5 godzin)

 • wspomaganie rozwoju społecznego (około 5 godzin)

Dobór konkretnych form pracy z dzieckiem oraz częstotliwość trwania poszczególnych zajęć zależne będą od indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów (tempa pracy, uczenia się, motywacji, stopnia rozumienia prezentowanych zagadnień).

Ostatni etap stanowi podsumowanie nabytych umiejętności.

Podczas indywidualnej pracy z dziećmi planowane jest wykorzystanie elementów terapii poznawczo - behawioralnej oraz następujących metod: testów, wywiadu, obserwacji.

W celu podniesienia atrakcyjności zajęć oraz aktywizacji uczniów wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne takie jak: książki, karty pracy, filmy, zdjęcia, gry.

 

Cele ogólne:

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego uczniów, umożliwienie lepszego poznania siebie oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych.

 

Cele szczegółowe:

 1. Wspomaganie rozwoju samokontroli:

 • wdrażanie do kontrolowania emocji,

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami,

 • eliminowanie napięć emocjonalnych oraz negatywnych sądów poznawczych. 

 1. Wspomaganie rozwoju społecznego:

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów,

 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności w kontaktach interpersonalnych i rodzących się w ich następstwie negatywnych emocji,

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz prospołecznych.

 1. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego:

 • kształtowanie uważnego słuchania drugiej osoby oraz zdolności dłuższego skupiania uwagi na wykonywanych czynnościach,

 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, wzmacnianie poczucia własnej wartości,

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i wyrażania uczuć,

 • uczenie konstruktywnego myślenia (zmianę sądów poznawczych).

Program zajęć:

 1. Spotkania zapoznawcze, nawiązanie kontaktu, ustalenie zasad współpracy.

 2. Wspomaganie rozwoju samokontroli poprzez naukę umiejętności radzenia sobie
  z trudnymi uczuciami (złością, stresem):

 • rozpoznawanie sygnałów emocjonalnych,

 • omawianie konstruktywnych metod radzenia sobie w sytuacji trudnej,

 • redukowanie napięć emocjonalnych, stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych oraz wizualizacyjnych.

 1. Wspomaganie rozwoju społecznego poprzez poznawanie i ćwiczenie skutecznych metod porozumiewania się:

 • budowanie komunikatu ”ja”,

 • aktywne słuchanie,

 • rozpoznawanie barier komunikacyjnych,

 • ćwiczenie zachowań asertywnych,

 • uczenie się informowania innych o własnych myślach, uczuciach, oczekiwaniach,

 • trenowanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz konfliktów poprzez budowanie sytuacji wyboru, przedstawianie roli wielorakich możliwości i konsekwencji,

 • rozwijanie umiejętności prospołecznych (dziękowania, mówienia komplementów, proszenia o pomoc, obrony swoich praw).

 1. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego poprzez rozwijanie pozytywnej samoceny, wzmacnianie poczucia własnej wartości:

 • ocena zasobów intrapsychicznych,

 • ćwiczenie autoprezentacji,

 • budowanie samoświadomości, analiza indywidualnych cech - mocnych i słabych stron,

 • uczenie konstruktywnego myślenia (zmiana sądów poznawczych),

 • ćwiczenie umiejętności dostrzegania związku między myślami, uczuciami a zachowaniem, analizowanie błędów w myśleniu,

 • edukacja emocjonalna – rozpoznawanie własnych stanów emocjonalnych oraz rozpoznawanie nastroju i emocji u innych ludzi (pobudzanie do empatii),

 • kształtowanie umiejętności dłuższego skupiania uwagi na wykonywanych czynnościach.

 1. Podsumowanie zajęć. Omówienie nabytych umiejętności. Udzielenie informacji zwrotnych oraz wskazań do pracy.