Program zajęć indywidualnych z pedagogiem dla uczniów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Komponent IV Człowiek jako element środowiska 

PROGRAM PRAWIDŁOWYCH RELACJI DZIECI  I RODZIN

ORAZ KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERU

1. Założenia programowe:

- program jest przeznaczony dla uczniów z problemami w zachowaniu z klas I –II i III gimnazjum (agresywność, eksperymenty z używkami, wagary itp.),

- terapia trwa 9 miesięcy (X 2012 – VI 2013);

- jednostka terapeutyczna trwa 45 minut;

- zajęcia odbywają się raz w tygodniu;

- w terapii uczestniczy kolejno 5 uczniów;

- bazę do pracy stanowi podręcznik pt. „Program prawidłowych relacji dzieci i rodzin oraz kształtowania charakteru, peace 4 kids” Część I.

Asertywność – plansze edukacyjne.

Lekcje przestrogi – filmy edukacyjne nt. zagrożeń przemocą, alkoholem, używkami.

 

 2. Cele zajęć:

- rozwój empatii niezbędnej w rozwiązywaniu sporów z rówieśnikami;

- rozwój umiejętności poprawnego komunikowania się (aktywne słuchanie, parafrazowanie, bez barier komunikacyjnych);

- zmniejszanie agresji i przemocy wśród uczniów, nauka radzenia sobie z gniewem;

- nauka podstawowych umiejętności społecznych jak: znajomość swoich uczuć i uczenie się ich wyrażania, radzenie sobie ze złością, stosowanie samokontroli, reagowanie na zaczepki, zgłaszanie skargi, radzenie sobie z presją grupy, trzymanie się z dala od bójek (elementy Treningu Zastępowania Agresji);

-  kształtowanie poczucia własnej wartości;

- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od substancji psychoaktywnych,

 dostarczenie wiedzy nt. skutków podejmowania zachowań ryzykownych.

 

 3. Działania związane z  realizacją programu:

- zgromadzenie informacji o uczniach pochodzących z różnych źródeł: od wychowawcy,  nauczycieli przedmiotowych ew. analiza opinii psychologiczno –pedagogicznej, kuratora zawodowego;

- uzyskanie zgody rodziców na udział w zajęciach dzieci i  ustalenie terminów spotkań oraz zapoznanie z nimi dzieci i rodziców,  zawarcie kontraktu pomiędzy uczniami i terapeutą;

- realizacja programu ćwiczeń;

- podsumowanie przebiegu zajęć z uczniami: przekazanie wskazówek  do dalszej pracy oraz w razie potrzeby kontynuacja zajęć.

 

 4. Ewaluacja

Ocena skuteczności programu odbywa się na bieżąco poprzez ocenę postępów w zachowaniu ucznia lub ich brak.

 

 5. Oczekiwane efekty:

- poprawa w funkcjonowaniu w roli ucznia;

- wzrost kompetencji społecznych;

- opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;

- wzmocnienie poczucia własnej wartości.

 

Harmonogram zajęć

1. Czym jest empatia;

2. Radzenie sobie z gniewem. Wulkan złości i przemocy. Krąg gniewu. Kontrola złości:

- wewnętrzne i zewnętrzne wyzwalacze;

- reduktory i monity;

- krótko- i długookresowe konsekwencje;

3. Umiejętności społeczne;

- reagowanie na zaczepki;

- przygotowanie do trudnej rozmowy;

- unikanie bójek;

- radzenie sobie w sytuacji presji grupy;

4. Komunikat JA i komunikat TY, asertywność jako styl życia;

5. Edukacja charakteru – poczucie własnej godności;

6. Elementy Wnioskowania Moralnego;

7. Przyczyny podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych. Prawda i mity o używkach;

8. Mechanizm i etapy uzależnienia. Konsekwencje stosowania przez młodzież środków psychoaktywnych.

9. Agresja, przemoc; prawda i mity o przemocy.

10. Życie w rodzinie dysfunkcyjnej (z problemem alkoholowym).

 

Uwagi o harmonogramie:

W zależności od zachowań problemowych uczestników zajęć, wybrane zostaną treści  adekwatnie do potrzeb bądź pewne zagadnienia zostaną rozszerzone