Program zajęć korekcyjno – sportowych, basen z elementami kajakarstwa/piłka siatkowa dla uczniów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Komponent IV Człowiek jako element środowiska

 

Cele zajęć na basenie:

 • Adaptacja do środowiska wodnego i związane z tym pokonywanie negatywnych uczuć

 • Stworzenie optymalnych warunków do opanowania technik pływania

 • Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych poprzez kształtowanie postawy dbałości o własny rozwój fizyczny oraz higienę ciała

 • Pobudzanie potrzeby aktywności ruchowej i w efekcie ogólne usprawnienie, wzmocnienie i zwiększenie odporności fizycznej

 • Stworzenie młodzieży warunków , w których możliwe będzie pokonywanie przez nich własnych słabości i niedoskonałości, a w konsekwencji osiągnięcie satysfakcji i coraz większej wiary we własne siły i możliwosci

 • Działania profilaktyczne i skierowane na korekcje istniejących już wad postawy

 • Zwiększenie bezpieczeństwa w czasie odpoczynku letniego nad wodą 

 

Treści nauczania :

 • Walory zdrowotne, rekreacyjne i użytkowe pływania

 • Wpływ pływania na rozwój organizmu i jego funkcjonowanie

 • Opanowanie technik pływania

 • Zabiegi higieniczno-zdrowotne w życiu codziennym

 • Zabiegi hartowania ciała

 • Zasady zachowania się na pływalni, nad akwenami wodnymi i na plaży

 • Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia

 • Bezpieczne i aktywne spędzanie czasu 

 

Cele zajęć z piłki siatkowej:

 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów

 • Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

 • Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech motorycznych

 • Nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki

 • Przygotowanie organizmu do wysiłku poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe

 • Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych 

 

Treści nauczania:

 • zabawy oswajające z piłką

 • Postawa siatkarska

 • Odbicia piłki sposobem oburąk górnym

 • Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym

 • Zagrywka dolna i górna

 • Zbicie piłki

 • Blok

 • Wdrażanie do współdziałania w grupie

 • Przestrzeganie zasady „fair-play”

 • Wdrażanie do czynnego wypoczynku

 • Poszanowanie mienia

 • Pomoc koleżeńska podczas wykonywania ćwiczeń

 • Samokontrola i samoocena własnej aktywności na zajęciach

 • Wdrażanie do samodyscypliny 

 

Cele i treści , które będą realizowane na zajęciach mają wyrabiać w uczniach nawyki pro-zdrowotne , wzbogacać ich wiedzę z zakresu kultury fizycznej a także kształtować oczekiwane postawy moralne, społeczne oraz cechy charakteru. Mają za zadanie wyrównywać szanse edukacyjne uczniów. 

 

Zajęcia sportowe w I sem. będą odbywały się raz w tygodniu dwie godziny jednocześnie na przemian- raz piłka siatkowa na sali gimnastycznej w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu- raz pływanie na basenie przy LO. 

 

Tematyka zajęć z piłki siatkowej w I sem. (12 godz.) 

1.2.Przyjnowanie postawy siatkarskiej. Ćwiczenia kształtujące sprawność siatkarza.

3.4.Przyjęcia piłki sposobem górnym i dolnym.

5.6.Zagrywka sposobem dolnym i górnym.

7.8.Ustawienie na boisku w obronie i ataku.

9.10.Łączone odbicia sposobem górnym i dolnym,.

11.12.Rozegranie piłki na trzy odbicia.

 

 

Tematyka zajęć na basenie w I sem.(10 godz.) 

1.2.Ćwiczenia wypornosciowe, wydechy do wody. Poślizgi na piersiach i grzbiecie.

3.4.Praca rąk i nóg w kraulu na piersiach.

5.6.Koordynacja pracy rąk i nóg w kraulu na piersiach.

7.8.Praca rąk i nóg w kraulu na grzbiecie.

9.10.Koordynacja pracy rąk i nóg w kraulu na grzbiecie.

 

Razem w I sem. - 22 godz. 

Zajęcia sportowe w II sem. będą się odbywać dwa razy w tygodniu po dwie godziny zajęć. Piłka siatkowa na sali gimnastycznej w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu, pływanie na basenie przy LO.

  

Tematyka zajęć z piłki siatkowej w II sem.(22 godz.) 

1.2. Doskonalenie zagrywki sposobem górnym i dolnym.

3.4.Gra szkolna i uproszczona w piłkę siatkową.

5.6.Ustawienie zespołu do odbioru piłki po zagrywce, rozegranie całym zespołem.

7.8.Zastawienie piłki pojedyncze i podwójne.

9.10.Zabawowe formy nauczania taktyki w piłce siatkowej.

11.12.Doskonalenie odbicia piłki w postawie wysokiej i niskiej oburącz górne w dwójkach
i trójkach.

13.14.Doskonalenie odbicia piłki sposobem dolnym w dwójkach i trójkach w różnych pozycjach.

15.16.Gra szkolna w piłkę siatkową. Gry i zabawy doskonalące technikę i taktykę.

17.18.Wystawienie piłki do ataku i próba zbicia.

19.20.Doskonalenie techniki zbicia piłki ze skrzydła- plasowanie i kiwnięcie.

21.22.Sedziowanie- zastosowanie przepisów podczas gry. Gra własciwa w piłke siatkową.

 

 

Tematyka zajęć na basenie w II sem. (22 godz.) 

1.2.Praca rąk i nóg w stylu klasycznym.

3.4. Koordynacja pracy rąk i nóg w stylu klasycznym.

5.6.Praca rąk i nóg w stylu motylkowym .

7.8.Koordynacja pracy rąk i nóg w stylu motylkowym.

9.10.Pływanie na grzbiecie na dystansie 50m .

11.12.Pływanie żabka na piersiach na dystansie 150m.

13.14.Skoki startowe i przepłynięcie pod wodą 10m.

15.16.Holowanie w dwójkach i trójkach jako pomoc zmęczonemu.

17.18.Nawroty w kraulu na piersiach i na grzbiecie, nawroty do stylu klasycznego.

19.20.Kształtowanie wytrzymałości- pływanie ciągłe w czasie 30 minut.

21.22.Udzielanie pierwszej pomocy na basenie.

 

Razem w II sem. 44 godziny.

 

prowadzący: Joanna Ciesielka