PROGRAM  ZAJĘĆ FOTOGRAFICZNO – INFORMATYCZNYCH 

 

Wstęp

Ideą programu zajęć fotograficzno – informatycznych jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów. Program jest kierowany do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. We współczesnej szkole istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, która powinna być ciągle rozszerzana. Dokumentowanie przemijającego czasu, historii, wydarzeń, ludzi, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii.

Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. Na kółku młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć.

Dla pełnego osiągnięcia zamierzonych celów planuje się przeprowadzenie warsztatów plenerowych, podczas których uczestnicy grupy będą mogli wykorzystać w praktyce zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu fotografii.

Tematyka, dobór zadań i problemów, a także liczba godzin przeznaczona na realizację poszczególnych zagadnień może ulegać zmianom w zależności od możliwości, oczekiwań, potrzeb i zainteresowań uczniów. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez szkody dla ogólnej koncepcji programu.


Cele

 

Cele ogólne:

 • Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień informatycznych wśród uczniów oraz rozwijanie nowych umiejętności związanych ze sztuką fotograficzną.

 • Dostrzeganie i docenianie zmian zachodzących w przyrodzie i naszym najbliższym otoczeniu.

 • Przybliżenie uczniom wiedzy o florze i faunie dorzecza Sierpienicy.

 • Rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.

 • Kształtowanie wrażliwości i zdolności postrzegania piękna wokół otaczającego nas świata.

Cele szczegółowe:

 • Nabycie wiadomości z zakresu teorii fotografii.

 • Poznanie programów komputerowych, którymi można obrabiać zdjęcia oraz sposobów zgrywania zdjęć z aparatu do komputera.

 • Poznanie przez uczniów historii fotografii i jej największych twórców.

 • Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.

 • Rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem najbliższego środowiska przyrodniczego.

 • Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, rozumienie potrzeby ochrony przyrody.

 • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów.

 • Rozwijanie i wzbogacanie poczucia estetyki i piękna, poczucia spełniania

ważnej roli w dokumentowaniu życia.

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i uchwycenia piękna otaczającego świata.

 • Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów.

 • Umożliwienie uczniom wykonywania samodzielnie zdjęć różnymi technikami

i w różnych warunkach.

 • Kształcenie umiejętności posługiwania się drukarką i skanerem.

 • Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich prac w postaci galerii zdjęć oraz albumów.

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć fotograficzno- komputerowych.

 • Pokazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie.

 

Formy pracy

 

 • Wykonywanie zdjęć aparatem cyfrowym.

 • Poznawanie programu Power Point i tworzenie prezentacji multimedialnych.

 • Pokaz prezentacji multimedialnych na temat wiadomości teoretycznych z zakresu budowy aparatów fotograficznych, historii fotografowania, podstawowych pojęć fotograficznych, technik fotografowania.

 • Zorganizowanie zajęć praktycznych z udziałem specjalisty fotografika.

 • Spotkanie z fotografem w zakładzie fotograficznym.

 • Warsztaty plenerowe – wycieczki, spacery, wędrówki po dolinie Sierpienicy.

 • Planowanie samodzielnej fotografii – praca w domu.

 • Praca przy komputerze – obróbka zdjęć, tworzenie galerii, albumów, skanowanie fotografii, poznawanie nowych programów komputerowych, przesyłanie zdjęć przy pomocy poczty elektronicznej.

 • Korzystanie z książek, czasopism, albumów o tematyce fotografii.

 

 

Metody:

 

-pogadanki,

-ćwiczeń praktycznych przy komputerach,

-ćwiczeń praktycznych z aparatem cyfrowym,

-praca w grupach,

-praca indywidualna.

 

Środki dydaktyczne:

 

-komputery i oprogramowanie w pracowni komputerowej,

-aparat cyfrowy,

-drukarka,

-skaner,

-nośniki zapisu informacji,

-przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć,

 

Forma realizacji:

 


Program będzie realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. IV - VI. Przewiduje się, że liczba godzin przeznaczona na zajęcia wynosić będzie 53 (2012 r. – 23 godz.; 2013 r. – 30 godz.).
Zajęcia odbywać się będą w pracowni komputerowej ze stałym dostępem do internetu oraz w terenie (16 godzin):

 • X, XI, XII – jesień – 1 wyjście

 • I, II, III – zima – 1 wyjście

 • IV, V, pierwsza połowa VI – wiosna – 1 wyjście

 • druga połowa VI – lato – 1 wyjście

*Terminy zajęć terenowych ściśle uzależnione od warunków pogodowych.

 

Osiąganie stawianych celów następuje poprzez:

 


-
Tworzenie możliwości uczenia się fotografowania aparatem cyfrowym

- Doskonalenie umiejętności pracy w programach graficznych i tekstowych.

- Nabycie umiejętności drukowania i skanowania prac.

- Korzystanie z internetu, ze zbiorów multimedialnych.

- Wykorzystywanie komputera w celach rozrywkowych.

- Poznawanie programu Power Point i tworzenie prezentacji.

- Wskazywanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie.

- Poznawanie programu Photoshop.

 

Ocenianie i kontrolowanie uczniów:

 


Kontrola postępów uczestników zajęć koła fotograficzno-informatycznego ma na celu jedynie dostarczenie nauczycielowi informacji o przystępności i efektywności prowadzenia zajęć oraz o stopniu zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. Dlatego też będzie się ona ograniczać do obserwacji poprawności wykonania otrzymanych zadań, zastosowanych metod i środków informatycznych, samodzielności, zaangażowania oraz poprawności wypowiedzi uczniów.

 

Tematyka zajęć

 

 

 

L.p.

 

TEMAT ZAJĘĆ

 

CZAS TRWANIA

 

CELE OPERACYJNE

 

TERMIN REALIZACJI

 

Zaplanowanie działań koła

fotografii cyfrowej. Zapisy

uczniów. Przygotowanie

dokumentacji.

Przypomnienie zasad korzystania z pracowni komputerowej.

2 godz.

Uczeń potrafi:

 • prezentować własne pomysły;

 • planować i wykorzystać czas wolny;

 • poprawnie logować się na komputerze i umiejętnie korzystać z jego zasobów;

 • właściwie zachować się w pracowni komputerowej.

październik

 

Cyfrowy aparat fotograficzny – budowa i zastosowanie.

 

2 godz.

Uczeń potrafi:

 • wymienić podstawowe elementy budowy aparatów fotograficznych;

 • wymienić funkcje w aparatach do wykonywania zdjęć;

 • wymienić programy i funkcje dostępne w aparatach fotograficznych;

 • zna podstawowe pojęcia stosowane w fotografii.

listopad

 

Obsługa cyfrowego aparatu fotograficznego .

2 godz.

Uczeń potrafi:

 • zakładać karty pamięci, akumulatorki lub baterie do różnych aparatów;

 • właściwie zaprogramować aparat cyfrowy;

 • wykonywać zdjęcia aparatem cyfrowym;

 • wymienić zasady posługiwania się sprzętem fotograficznym cyfrowym.

listopad

 

Programy komputerowe do obróbki zdjęć.

4 godz.

Uczeń potrafi:

 • zgrywać zdjęcia z aparatu do komputera;

 • wymienić komputerowe programy fotograficzne;

 • edytować zdjęcia w komputerze.

listopad

 

 

 

 

 

 

Nagrywanie plików na płytach CD/DVD.

2 godz.

Uczeń potrafi:

 • obsługiwać program Nero Express,

 • wymienić opcje nagrywania,

 • samodzielnie nagrać materiał na
  nośniki CD i DVD

listopad

 

Przygotowanie i druk gazetki

„Z życia młodego fotografa”.

po 2 godz.

 

(razem

6 godz.)

Uczeń potrafi:

 • wykorzystać edytor do składu publikacji;

 • edytować tekst;

 • wstawiać grafikę;

 • drukować gazetki.

3 gazetki wydawane w miesiącach:

grudzień,

marzec,

maj

 

Warsztaty fotograficzne

w plenerze.

(Zorganizowanie cyklu wycieczek w różnych porach roku)

po 4 godz.

 

(razem

16 godz.)

Uczeń potrafi:

 • ustawić parametry aparatu;

 • dokonać korekcji koloru przy rejestracji obrazu;

 • ustawić kontrast, nasycenie, ostrość i inne parametry wpływające na jakość zapisanego obrazu.

16 godzin na zajęcia terenowe - 4 wyjścia w teren w różnych porach roku:
- Jesień – 1 wyjście

- Zima – 1 wyjście

- Wiosna – 1 wyjście

- Lato – 1 wyjście


* Terminy zajęć terenowych ściśle uzależnione od warunków pogodowych

 

E –mail jako forma dostarczania wiadomości

1 godz.

Uczeń potrafi:

 • za pomocą e-mail wysyłać informacje z załącznikami.

grudzień

 

Skanowanie prac i obsługa drukarki.

1 godz.

Uczeń potrafi:

 • skanować obrazki i teksty;

 • drukować wybrane prace i dokumenty.

grudzień

 

Tworzenie prezentacji multimedialnych dotyczących działalności koła.

3 godz.

Uczeń potrafi:

 • wyszukać informację w Internecie;

 • gromadzić na dysku materiały, które wykorzysta do wykonania prezentacji multimedialnej;

 • tworzyć slajd tytułowy i kolejne slajdy;

 • umieszczać elementy tekstowe i graficzne;

 • wykorzystać funkcje animacji niestandardowych.

grudzień

 

Wstęp do programu „Photoshop”.

2 godz.

Uczeń potrafi:

 • zgrywać zdjęcia z aparatu do komputera;

 • skatalogować zdjęcia;

 • dokonać retuszu i korekty barwnej;

 • skalować obraz i zmienić rozdzielczość zdjęcia;

 • zastosować zabawne i przydatne efekty graficzne.

 

styczeń

 

 

 

 

luty/

marzec

 

Praca w programie „Photoshop”.

4 godz.

 

Obróbka obrazu.

 

2 godz.

Uczeń potrafi:

 • nadać właściwy wymiar i proporcje;

 • poprawić błędy prześwietlenia i niedoświetlenia;

kwiecień

 

Archiwizacja fotografii .

2 godz.

Uczeń potrafi:

 • stworzyć wirtualny album ze zdjęć;

 • nagrać album na płytę CD lub pendrive.

maj

 

 

Spotkania z ekspertem od fotografii.

4 godz.

Uczeń:

 • wie jak wygląda studio fotograficzne;

 • potrafi wymienić komputerowe programy fotograficzne;

 • potrafi edytować zdjęcia w komputerze.

w ciągu roku szkolnego

 


Korzyści wynikające z działalności
Koła Fotograficzno - Informatycznego

 

 • Nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym.

 • Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.

 • Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości poprzez własną aktywność twórczą.

 • Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

 • Planowanie pracy w zespole oraz indywidualnie.

 • Poznanie i stosowanie różnych technik wykonywania i obróbki zdjęć.

 • Zwracanie uwagi na jakość wykonywanej pracy.

 • Stosowanie zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem.