PROGRAM ZAJĘĆ HUMANISTYCZNO - DZIENNIKARSKICH 

Treść programu 

 1. Cele ogólne

 2. Cele szczegółowe

 3. Metody i formy pracy

 4. Osiągnięcia uczniów

 5. Tematyka zajęć

 6. Ewaluacja

 

Wstęp 

Program przeznaczony jest dla uczniów zdolnym, o zainteresowaniach polonistycznych, którzy chcą rozwijać umiejętność pisania różnych tekstów literackich o tematyce związanej z florą i fauną doliny rzeki Sierpienicy. Uczniowie będą mogli poszerzać swoja wiedzę o otaczającym świecie , doskonalić dziennikarskie umiejętności , uczyć się pracy w zespole. Poznają zagadnienie na temat roślin i zwierząt występujących w naszej miejscowości.

Program będzie realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas VI. Przewidziano 53 godziny na jego realizację ( 23 godziny w 2012r. i 30 godzin w 2013r.). Zajęcia odbywać się będą w pracowni polonistycznej, bibliotece szkolnej, pracowni komputerowej oraz w terenie.

 

 

Cele ogólne:

 • wszechstronny rozwój dziecka w obrębie edukacji humanistyczno – dziennikarskiej

 • rozwijanie w uczniach ciekawości i otwartości wobec świata przyrody

 • budzenie miłości i poszanowania przyrody w najbliższym otoczeniu

 • kształtowanie w uczniu postawy uczestnika i odbiorcy kultury

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, umiłowanie ojczystego

 • języka

 • promowanie postawy aktywnej i twórczej.

 • pobudzanie do twórczej praktyki redakcyjnej

 • uwrażliwianie na piękno słowa literackiego, dbałość o jego kulturę

 • rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w możliwości

 • rozwijanie umiejętności pracy w zespoleCele szczegółowe:

 • poznanie sztuki przeprowadzania i pisania wywiadu

 • nabycie umiejętności pisania reportażu,

 • tworzenie artykułów do gazetki, notatek, sprawozdań

 • wyposażenie uczniów w nowe umiejętności tworzenia różnych tekstów literackich

 • kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do tworzenia konkretnych tekstów

 • uświadamianie odpowiedzialności za słowo, rzetelność informacji

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi słownikami

 • poznanie zasad obsługi dyktafonu

 • nabycie umiejętności świadomego korzystania z różnych źródeł informacji

 • rozwinięcie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji

 • poznanie warsztatu pracy dziennikarza

 • budowanie pozytywnych więzi między rówieśnikami

 • integracja zespołu, otwartość na innych, tolerancjaFormy pracy

 • praca indywidualna

 • praca w grupach

 • praca w parachMetody pracy

 • podające: pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wykład , wywiad

 • aktywizujące: burza mózgów, mapa mentalna, praca z różnymi tekstami

 • eksponujące: wycieczki terenowe, pokaz

 

Osiągnięcia uczniów

Uczeń :

 • świadomie korzystania z różnych źródeł informacji i przekazów medialnych

 • zna podstawową terminologię związaną z dziennikarstwem

 • samodzielnie pisze twórcze teksty sprawozdań , notatek, reportaży, artykułów na stronę internetową

 • potrafi przeprowadzić krótki wywiad, zna zasady konstruowania pytań

 • trafnie nazywa i opisuje stany emocjonalne

 • posiada umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji

 • stara się być odpowiedzialny za słowo

 • efektywnie pracuje w grupie rówieśniczej

 • zwraca uwag e na jakość wykonywanych zadań

 • interesuje się kulturą i pięknem własnego regionu

 

Tematyka zajęć

Bloki tematyczne

Zagadnienie

Organizacja pracy

1. Zapoznanie uczestników z tematyką zajęć, uświadomienie im ich celowości. 1h

2. Przypomnienie zasad BHP w czasie zajęć w terenie. 1h

Praca ze słownikami

1. Jak zbudowany jest słownik języka polskiego i słownik poprawnej polszczyzny ? 1h

2. Posługiwanie się słownikiem synonimów i wyrazów obcych. 1h

3. Słownik frazeologiczny języka polskiego. 1h

Reportaż

1. Zasady pisania reportażu.1h

2. Czytanie przykładowych reportaży o tematyce bliskiej uczniowi.1h

3. Redagowanie reportaży związanych tematycznie z badaniami prowadzonymi przez grupy przyrodnicze 5h

Wywiad

1. Zasady przeprowadzania wywiadu.1h

2. Sposoby konstruowania pytań do wywiadu. 1h

3. Zachowanie w czasie wywiadu, sposoby kontrolowania konwersacji.1h

4. Obsługa urządzenie zapisującego ( dyktafonu).1h

5. Przeprowadzenie wywiadów z ciekawymi ludźmi

( przedstawiciel koła łowieckiego, koła wędkarskiego lub in.) 3h

6. Opracowanie materiału z wywiadów – notatka na stronie internetowej i opracowanie wywiadów dla celów edukacyjnych.3h

Artykuł prasowy

1. Etapy przygotowania artykułu prasowego. 1h

2. Zasady selekcji zgromadzonych materiałów. 2h

3. Tworzenie artykułów o tematyce dotyczącej badań flory i fauny rzeki Sierpienicy. 5h

 

Notatki i sprawozdania

1. Rodzaje notatek.2h

2. Zasady tworzenia prostych sprawozdań. 1h

3. Pisanie notatek i sprawozdań z zajęć terenowych w Dolinie Sierpienicy dotyczących flory i fauny.5h

4. Zbieranie materiału źródłowego, różne formy jego prezentacji. 3h

5. Opracowanie materiałów do publikacji. 3h

Doskonalenie warsztatu

1.Wyszukiwanie potrzebnych informacji w tekstach literackich, wydaniach słownikowych i encyklopedycznych 3h

2. Czytanie i analiza różnych czasopism dla dzieci, wykorzystanie ich jako źródła inspiracji. 2h

3. Dyskusje dotyczące opracowanych tekstów, ich korekta 4hW ramach zajęć zaplanowano także spotkanie z dziennikarzem , dotyczące jego warsztatu pracy.

Odbędzie się również jednodniowa wycieczka do TV pod hasłem „ Zobaczyć telewizję od kuchni”

 

Prezentacja efektów działań:

 • publikowanie tekstów literackich na stronie internetowej szkoły, w gazetce szkolnej i w prasie lokalnej

 • stworzenie biuletynu z najciekawszymi formami wypowiedzi napisanymi przez uczestników projektów

 • zapoznanie ze stworzonymi tekstami literackimi społeczności szkolnej i lokalnej

- przygotowanie tekstów na apel o faunie i florze Doliny SierpienicyEwaluacja

Ewaluacja będzie się odbywała na bieżąco poprzez obserwacje prowadzone przez nauczyciela, jak również rozmowy z uczestnikami zajęć. Na zakończenie zajęć przeprowadzona zostanie przez nauczyciela ankieta ewaluacyjna.