Program zajęć korekcyjno – sportowych, basen z elementami kajakarstwa/piłka siatkowa dla uczniów Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Komponent IV Człowiek jako element środowiska

Cele edukacyjne 

 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.

 • Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych poprzez kształtowanie postawy dbałości o własny rozwój fizyczny oraz higienę ciała.

 • Pobudzanie potrzeby aktywności ruchowej i w efekcie ogólne usprawnienie,

 • wzmocnienie i zwiększenie odporności fizycznej.

 • Stworzenie młodzieży warunków, w których możliwe będzie pokonywanie przez nie własnych słabości i niedoskonałości, a w konsekwencji osiągnięcie satysfakcji i coraz większej wiary we własne siły i możliwości.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa w czasie odpoczynku letniego nad wodą.

 

Zadania nauczyciela 

 • Stymulowanie i umożliwienie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zespołowych grach sportowych, oraz pływaniu

 • Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.

 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji i turystyki.

 • Dokonywanie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia wraz monitorowaniem rozwoju psychofizycznego.

 

Treści 

 • Ćwiczenia kształtujące postawę ciała, oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego i krążeniowego

 • Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, oraz wzmocnienia kondycji fizycznej.

 • Podstawowe elementy techniki piłki siatkowej.

 • Podstawowe elementy pływania sposobem kraul, stylem grzbietowym, oraz klasycznym.

 • Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady współdziałania, respektowania przepisów i zasad.

 • Zasady sportowego współzawodnictwa.

 • Propozycje spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem gier, zabaw, form turystycznych i sportowych.

 

Tematy zajęć z piłki siatkowej i pływania

(33 zajęcia po dwie godziny lekcyjne)

 

Piłka siatkowa

 1. Poruszanie się po boisku — start, bieg, krok skrzyżny, wypad. Przyjmowanie po­stawy niskiej.

 2. Nauka gier i zabaw oswa­jających z piłkami siatko­wymi. Gra uproszczona.

 3. Doskonalenie odbicia spo­sobem oburącz górnym w postawie wysokiej. Gra l na l.

 4. Doskonalenie odbicia spo­sobem oburącz górnym w parach. Gra 2 na 2 i 3na 3. Gra uproszczona.

 5. Doskonalenie odbić sposo­bem oburącz górnym. Tur­niej trójek siatkarskich. Gra właściwa.

 6. Doskonalenie odbić dol­nych oburącz w postawie niskiej. Gra szkolna.

 7. Doskonalenie zagrywki sposobem górnym zza linii 9 m, kierowanie zagrywki we właściwe miejsce.

Nauka ataku w piłce siatkowej: zbicie piłki, plasowanie piłki i kiwanie. Gra właściwa.

 1. doskonalenie elementów technicznych w formie fragmentów gry. Gra szkolna.

 2. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym. Odbiór sytuacyjny.

 3. Nauka zastawiania pojedynczego i podwójnego . Gra szkolna.

 4. Przyjęcie piłki po zagrywce. Wystawianie piłki. Doskonalenie ataku. Gra właściwa.

 5. Gra właściwa w piłkę siatkową. Wykorzystanie poznanych elementów.

 6. Doskonalenie zastawiania pojedynczego i podwójnego z asekuracją. Gra właściwa.

 7. Elementy taktyki w piłce siatkowej.

 8. Gra właściwa z wykorzystaniem poznanych elementów techniki i taktyki, oraz podstawowe przepisy PZPS.

Doskonalenie gry w ataku; zbicie piłki, plasowanie piłki i kiwanie. Gra właściwa.

 

Pływanie

 1. Zapoznanie poprzez gry i zabawy ruchowe z wyporem wody, umiejętnością wydechu do wody, oraz otwieraniem oczu w wodzie.

 2. Opanowanie umiejętności wydechu do wody w kraulu i stylu klasycznym.

 3. Leżenia na piersiach i na grzbiecie, oraz poślizgi na piersiach i na grzbiecie.

 4. Nauka pracy nóg i ramion w pływaniu kraulem i na grzbiecie.

 5. Synchronizacja pracy ramion i nóg z oddechem w pływaniu kraulem.

 6. Proste skoki do wody płytkiej, a następnie głębokiej

 7. Opanowanie skoku startowego ze słupka startowego do kraula, oraz z wody do stylu grzbietowego.

 8. Pływanie kraulem na piersiach, oraz stylem grzbietowym – koordynacja ruchów ramion i nóg z oddechem.

 9. Nauka nawrotu koziołkowego w stylu grzbietowym, oraz kraulu

 10. Nauka ruchów nóg i ramion w stylu klasycznym.

 11. Koordynacja ruchów nóg i ramion w stylu klasycznym z oddychaniem.

 12. Nauka skoku startowego i nawrotu w stylu klasycznym.

 13. Doskonalenie pływania trzema poznanymi stylami bez przyboru.

 14. Pływanie na dystansie 50 m poznanymi stylami pływackimi na czas.

 15. Pływanie różnymi technikami pływackimi w określonym czasie.

 16. Podstawowe przepisy PZP dotyczące technik pływania na zawodach sportowych.